nagłówek strony
-A A +A

Jaki Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii?

Czas trwania: 
wt, 18/01/2022 (Cały dzień) - wt, 08/02/2022 (Cały dzień)
Opracowaliśmy projekt Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  m.st. Warszawy na lata 2022-2025
 
Co nam da realizacja Programu?
 
Dzięki realizacji Programu będziemy przeciwdziałać uzależnieniom i innym zachowaniom ryzykownym – dawać specjalistyczne wsparcie, dbać o dobre relacje i zdrowie mieszkańców.
Do osiągnięcia celu będziemy dążyć poprzez rozwój systemu przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz profilaktykę uzależnień behawioralnych.
Chcemy dostosowywać system do zmieniających się potrzeb i skali problemu uzależnień.
Chcemy przeciwdziałać i ograniczać negatywne skutki zdrowotne i społeczne uzależnień, w szczególności zapobiegać przemocy w rodzinie.
 
Główne cele Programu dotyczyć będą następujących obszarów:

 

 • Ograniczenia wpływu uzależnień na funkcjonowanie rodzin
 • Profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu oraz behawioralnych
 • Wzmocnienia specjalistycznej pomocy i wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych
 • Wzmocnienia instytucjonalnego realizatorów Programu oraz podniesienia poziomu kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami

 


Konsultacje trwały do 8 lutego 2022 roku

Przeczytaj Raport z konsultacji >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Poznaj projekt Programu (dokument otwiera się w nowej karcie) i powiedz, co o nim myślisz.

 

 • Porozmawiajmy na spotkaniu on-line 28 stycznia (piątek) o godz. 17

 

 • w aplikacji ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją

 

W spotkaniu on-line w aplikacji ZOOM może uczestniczyć ograniczona liczba osób. 

Prześlij zgłoszenie najpóźniej jeden dzień przed spotkaniem na anoga@um.warszawa.pl

Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

Uwaga: Jeśli potrzebujesz skorzystać z tłumaczenia spotkania na język migowy, prosimy o przekazanie takiej informacji przy zgłoszeniu.

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

 • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i zadawać pytania na czacie

 

 • Zadzwoń na numer 22 443 14 60
 • 26 stycznia (środa), w godz. 12 – 18
 • 2 lutego (środa), w godz.12 – 18

 

 

Działasz w organizacji pozarządowej i chcesz zgłosić uwagi w konsultacjach jako jej przedstawiciel/ka? Zgłoś się na spotkanie konsultacyjne on-line dla organizacji pozarządowych. Więcej informacji >>>

 

Chcesz zaprosić znajomych na konsultacje?

 

Dlaczego tworzymy Program?

 

Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii  m.st. Warszawy na lata 2022-2025  stanowi realizację obowiązków nałożonych na m.st. Warszawę ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zmiana ustawy o zdrowiu publicznym zobowiązała gminy  do uchwalenia wspólnego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii do 31 marca 2022 roku.

 

Po zakończeniu konsultacji społecznych projekt Programu trafi pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Jak będzie wyglądała realizacja Programu?

 

Na poziomie m.st. Warszawy Program realizuje Prezydent m.st. Warszawy przy pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy współpracującego z innymi biurami Urzędu m.st. Warszawy (w szczególności Biurem Edukacji, Biurem Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego oraz Biurem Strategii i Analiz), a także z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy jak również organizacjami pozarządowymi, które realizują wiele działań objętych Programem w ramach realizacji zadań zleconych oraz współpracy pozafinansowej. Na poziomie dzielnic m.st. Warszawy realizatorami Programu są Wydziały Spraw Społecznych i Zdrowia.

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna:

 • Uchwała NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z 11 lipca 2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy
 • Zarządzenie nr 1868/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z 5 grudnia 2017 w sprawie wprowadzenia standardów dokumentów programujących rozwój m.st. Warszawy.
 • ustawa z 26 października  1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119 t.j.)
 • ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2050 t.j.)
 • ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 2469)