nagłówek strony
-A A +A

Jaki program Przeciwdziałania przemocy w rodzinie?

Czas trwania: 
pon, 06/09/2021 (Cały dzień) - ndz, 26/09/2021 (Cały dzień)

Przygotowaliśmy projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 (Program). Główny cel Programu to zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy.

 

W ciągu ostatnich czterech lat rozwinęliśmy system przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Warszawie i obecnie stanowi solidną konstrukcję, która wymaga jednak dalszych udoskonaleń w różnych obszarach. Mimo wieloletnich działań w ramach wcześniejszych edycji Programu, świadomość społeczna zmienia się w bardzo wolnym tempie. Aby wzmocnić system chcemy rozszerzyć zakres działań profilaktycznych, tak aby trafiły do jak największej grupy odbiorców oraz skoncentrować się na kształceniu kompetencji wychowawczych rodziców, oraz uczeniu dzieci i młodzieży jak rozwiązywać problemy i konflikty bez użycia przemocy. Zamierzamy zintensyfikować kampanie społeczne dotyczące przemocy w rodzinie, zarówno nastawione na wzrost wiedzy, zmianę przekonań czy postaw, oraz o możliwościach, formach i miejscach uzyskania pomocy. Będziemy również dalej rozwijać kompleksową ofertę pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększać dostępność i różnorodność oddziaływań skierowanych do osób ją stosujących.

 

Program będziemy realizować poprzez cele szczegółowe:

 

I. Profilaktyka, diagnoza społeczna i edukacja społeczna. Działania te powinny być ukierunkowane na: poszerzenie wiedzy ogółu społeczeństwa na temat samego zjawiska oraz możliwości uzyskania pomocy w przypadku jego wystąpienia, zmniejszenie przyzwolenia dla stosowania przemocy w rodzinie, zwiększenie kompetencji interpersonalnych i opiekuńczo-wychowawczych.

 

II. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Oznacza to dbanie o rozwój infrastruktury instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych udzielających pomocy oraz wypracowanie zasad ich współpracy.

 

III. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie. Działanie to będzie realizowane m.in. poprzez tworzenie i wspieranie programów oddziaływań skierowanych do osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, stosujących przemoc w rodzinie i skłonnych do zachowań agresywnych w stosunku do osób bliskich w formie oddziaływań indywidualnych i grupowych, psychoedukacyjnych, psychologicznych i psychoterapeutycznych, treningów umiejętności społecznych, Treningu Zastępowania Agresji, warsztatów umiejętności opiekuńczo-wychowawczych i komunikacji.

 

IV. Podnoszenie kompetencji, rozwijanie i doskonalenie umiejętności służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działanie to będzie realizowane poprzez zwiększenie wiedzy i umiejętności pracowników podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez organizowanie szkoleń, konferencji, seminariów, spotkań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zapewnienie superwizji czy zwiększenie efektywności współpracy interdyscyplinarnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Przewidziane w Programie działania mają za zadanie zapewnienie niezwłocznej reakcji właściwych instytucji i podmiotów na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie na terenie m.st. Warszawy, w celu jej przerwania, udzielenia skutecznej pomocy dotkniętym nią osobom oraz wyeliminowania przemocy w rodzinie. 

Treść Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2021-2025 wraz z załącznikami oraz formularz konsultacji projektu znajdują się na stronie internetowej poniżej. 

 


Konsultacje trwały od 6 do 26 września 2021

Zapoznaj się z raportem >>>

Załączniki do raportu >>>

Sprawozdanie z konsultacji z organizacjami pozarządowymi >>>


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Weź udział w spotkaniu konsultacyjnym online:

  • 20 września,  godz. 17:00-19:00

W spotkaniu online na Zoom-ie może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres konsultacje.ppp@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. Spotkanie będzie także transmitowane na Youtube, uczestnicy będą mogli zadawać pytania na czacie.

 

Podczas dyżuru telefonicznego pod numerem 22 443 14 86:

  • 17 września, godz. 8:00-16:00
  • 22 września, w godz. 8:00-16:00

 

Prześlij uwagi mailem:

 

Wszystkie przesłane uwagi zostaną przedstawione i omówione podczas spotkania konsultacyjnego.


Chcesz poinformować sąsiadów? Pobierz czarno-biały plakat do druku.


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy.

Załączniki: 
Plik: Projekt Programu, rozmiar pliku: 411.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 3 - Diagnoza, rozmiar pliku: 726.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 5 - Wskaźniki, rozmiar pliku: 199.01 KB
Pobierz
Plik: Załącznik nr 6 - Ryzyka, rozmiar pliku: 158.01 KB
Pobierz