nagłówek strony
-A A +A

Jakie Pole Mokotowskie? – etap konsultacji społecznych dotyczący rodzajów aktywności, jakie powinny być obecne na terenie parku

Czas trwania: 
ndz, 14/06/2015 (Cały dzień) - pt, 17/07/2015 (Cały dzień)

Obszar parku Pole Mokotowskie powiększa się właśnie o tereny wykorzystywane wcześniej na cele przemysłowe i usługowe, między innymi tereny po Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania. Pomysłem Miasta st. Warszawy na reaktywację tej części parku jest wprowadzenie, obok funkcji rekreacyjnej i wypoczynkowej, szeroko rozumianej roli kulturalnej, która może zaistnieć dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu Biblioteki Narodowej. 

 

Jednak zanim to nastąpi, chcemy poznać opinie warszawiaków, jak funkcjonuje cały park i podyskutować na ten temat. 

 


Cały proces konsultacji społecznych składał się z trzech elementów (opis uzgadniania tych konsultacji znajduje się na dole strony):

 

Przeczytaj:

RAPORT "Master Plan Pole Mokotowskie – Koncepcja Rozwoju"

 

Raporty z poprzednich etapów konsultacji:

1/ Raport z badań psychologów środowiskowych „Diagnoza użytkowania Pola Mokotowskiego”

2/ Raport z 3 warsztatów z użytkownikami Pola Mokotowskiego oraz 2 terenowych punktów konsultacyjnych   

3/ Tabelaryczne zestawienie uwag z forum i e-maili

 


 

Głównym celem warsztatów kreatywnych oraz rozmowy w punkcie konsultacyjnym lub za pomocą forum czy e-maila jest zebranie pomysłów mieszkańców na funkcje, które powinny być realizowane na Polu, w odniesieniu do różnych profili jego użytkowników.
 

Funkcje rozumiemy nie tylko jako określony rodzaj aktywności, które mogą być wykonywane na terenie Pola, ale także jako właściwości i elementy danej przestrzeni, pozwalające na ich wykonywanie.

 

W trakcie procesu zamierzamy też zebrać od mieszkańców informacje na temat pomysłów i problemów, jakie ich zdaniem dotyczą tego terenu.

 

Ta część procesu konsultacyjnego nie będzie przeznaczona na rozmowę o konkretnych projektach możliwych do zrealizowania na terenie Pola Mokotowskiego – temu będą służyć warsztaty projektowe w III etapie.

 

Liczymy na to, że wynikiem tego etapu konsultacji społecznych dot. Pola Mokotowskiego będzie również uszczegółowienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, także w kontekście projektów składanych do budżetu partycypacyjnego w kolejnych edycjach. 

 


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Przyjdź na jeden z 3 warsztatów:

 

 • 20 czerwca (sobota) 2015, w godz. 10.00-14.00, Sala Darczyńców w Bibliotece Narodowej, al. Niepodległości 213
 • 23 czerwca (wtorek) 2015, godz. 17.00-20.00, sala wystawowa w Bibliotece Narodowej
 • 1 lipca (środa) 2015, godz. 17.00-20.00, Sala Darczyńców w Bibliotece Narodowej

 

Znajdź na Polu Mokotowskim mobilny punkt konsultacyjny.

 

Spotkasz go w różnych częściach parku w niedzielę, 21 czerwca oraz w sobotę, 4 lipca 2015, w godz. 10.00-16.00.

 

Na warsztaty obowiązują zapisy. Zgłoś się mailowo: konsultacje@um.warszawa.pl lub telefonicznie pod numerem (22) 100 55 94, minimum na 1 dzień przed wybranym warsztatem. 

 

Warsztaty odbędą się w namiocie konsultacyjnym na terenie Pola Mokotowskiego lub w jednej z sal Biblioteki Narodowej  partnera instytucjonalnego tych konsultacji społecznych. O dokładnym miejscu poinformujemy niebawem na tej stronie oraz bezpośrednio osoby zgłoszone na dany warsztat. Będą one prowadzone przez 2 niezależnych moderatorów i przebiegały według identycznego scenariusza.

 

Nie możesz przyjść na warsztat lub do punktu?

 

Do dyskusji włącz się na FORUM lub wyślij wiadomość na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Na opinie czekamy do 15 lipca 2015 r.

 

 

 

 

 


Co powinniśmy wiedzieć o Polu Mokotowskim?

 

Na skutek niefortunnej lokalizacji bazy śmieciarek w centralnej części Pola Mokotowskiego, północno-wschodnie jego rejony, położone w kwadracie ulic Wawelskiej, al. Niepodległości, Fińskiej i Leszowej, były odseparowane funkcjonalnie i przestrzennie od pozostałej części parku. Dodatkowo w tym rejonie działało kilka drobnych zakładów usługowych, po których obecności cały czas widać ślady. Pojawiła się szansa na przeprowadzenie zapowiedzianej w planie miejscowym rekultywacji tego terenu i powiązanie północnych rejonów z pozostałą częścią Pola Mokotowskiego – chętnie i licznie odwiedzaną przez warszawiaków. 

 

W 2009 r. został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego, który zagwarantował, że obszar ten zostanie terenem zieleni. 

 

Główne ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Pola Mokotowskiego (cały obszar)

 

Plan określa generalne kierunki i zasady ukształtowania Pola Mokotowskiego jako zespołu terenów parkowych, zieleni urządzonej oraz towarzyszących obiektów sportowych i usługowych. W tym celu plan określa podstawowe zasady kształtowania ładu przestrzennego:

 

 • zachowanie i ochronę istniejących terenów parku oraz docelową rekultywację i przyłączenie do parku innych terenów zieleni urządzonej – w tym przyłączenie do parku terenów zajmowanych dotąd przez bazę śmieciarek MPO, terenów zieleni położonych przy ul. Wawelskiej oraz przy Bibliotece Narodowej;
 • zachowanie powiązań zieleni parkowej z sąsiadującymi terenami zieleni miejskiej, w szczególności z parkiem Wielkopolskim położonym po północnej stronie ul. Wawelskiej (dojście kładką nad ul.Wawelską);
 • zachowanie Pola Mokotowskiego jako terenu dostępnego dla wszystkich;
 • kształtowanie alei parkowych w sposób zapewniający zachowanie ciągłości siatki przestrzeni publicznych miasta – otaczających ulic i placów, w tym realizacja oraz modernizacja przejść dla pieszych w poziomie terenu oraz bezkolizyjnych przejść dla pieszych;
 • lokalizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych w miejscach wskazanych na rysunku planu oraz dopuszcza się realizację bezkolizyjnych przejść dla pieszych przez ulice otaczające Pole Mokotowskie: ul. Żwirki i Wigury, ul. Batorego, ul. Waryńskiego, ul. Armii Ludowej i ul. Wawelską; bezkolizyjne przejścia dla pieszych powinny być realizowane jako kładki lub przejścia podziemne (o formie nasypów ziemnych lub obniżeń terenu porośniętych zielenią), dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz do ruchu rowerowego;
 • ukształtowanie „zielonego frontu parku” od strony otaczających przestrzeni publicznych, poprzez zachowanie i wprowadzenie na granicy terenów parkowych pierzei zieleni wysokiej – zwartych masywów drzew i krzewów lub żywopłotów;
 • kształtowanie terenów parkowych poprzez wyznaczenie głównych alei parkowych stanowiących element krystalizujący i powiązanych z nimi terenów usług i terenów zieleni;
 • wyeliminowanie ruchu kołowego z terenu parku, za wyjątkiem placów parkingowych służących do obsługi użytkowników parku oraz niezbędnego dojazdu do pawilonów parkowych wyłącznie dla potrzeb zaopatrzenia i służb miejskich.

 


Konsultacje społeczne na Polu Mokotowskim – społecznie uzgodniony plan

 

Niedziela, 14 czerwca będzie „Dniem Otwartym” na Polu Mokotowskim. W ten sposób rozpoczęte zostaną konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania całości tego warszawskiego parku. Opinie mieszkańców zbierane będą w trzech etapach.

 

Plan konsultacji społecznych dotyczących Pola Mokotowskiego powstał w wyniku uzgodnień pomiędzy przedstawicielami m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych – w tym z dwoma komisjami dialogu społecznego, a także wnioskodawcami konsultacji.

 

Konsultacje społeczne będą składały się z trzech elementów:

 

Pierwszy, wstępny to diagnoza funkcjonowania Pola Mokotowskiego, która pozwoli zrozumieć, co dzieje się w poszczególnych częściach parku i jak jest oceniany przez jego użytkowników. Są to głównie obserwacje prowadzone na terenie parku. Wykonywane są one przez psychologów środowiskowych. Ten etap już się rozpoczął.

 

Drugim etapem jest rozmowa na temat Pola Mokotowskiego i funkcji, jakie powinny być realizowane na jego terenie. Chcemy zebrać od mieszkańców pomysły na to, jak zagospodarowane ma być Pole, a w szczególności, jakie funkcje mają być na nim realizowane lub obecne. Warszawiacy będą mogli wypowiedzieć się m.in. na temat swoich potrzeb oraz pomysłów na zagospodarowanie poszczególnych części parku.

 

Pierwszym punktem rozpoczynającym te konsultacje będzie „Dzień Otwarty” w niedzielę 14 czerwca. Start o godzinie 15.00, przed głównym wejściem do Biblioteki Narodowej, od strony parku (al. Niepodległości 213). Odbędą się wówczas dwa 1,5-godzinne spotkania panelowe. Pierwszy panel – od godz. 15.00 do 16.30 – będzie poświęcony roli miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kształtowaniu przestrzeni publicznych. Drugi panel – od godz. 17.00 do 18.30 – będzie dotyczył współczesnych trendów w projektowaniu przestrzeni publicznych terenów parkowych, z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych. Czterech ekspertów w swoich dziedzinach będzie dyskutowało między sobą, a mieszkańcy będą mogli zadawać im pytania.

 

Już teraz zapraszamy mieszkańców do rozmowy na temat funkcji Pola Mokotowskiego. Zaplanowane zostały również trzy warsztaty kreatywne – pierwszy z nich w sobotę, 20 czerwca. W parku działać będzie również terenowy punkt konsultacyjny. Będzie go można spotkać na w różnych częściach Pola Mokotowskiego w niedzielę, 21 czerwca. Warszawiacy będą mieli również możliwość zgłoszenia swoich uwag za pomocą Internetu. Więcej szczegółów już wkrótce na tej stronie.

 

Ostatni etap konsultacji odbędzie się wiosną 2016 roku i będą to warsztaty projektowe. Ich celem będzie szczegółowe rozmieszczenie funkcji (z II etapu konsultacji) i przełożenie ich na poszczególne projekty.


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

                             W sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy