nagłówek strony
-A A +A

Jakie przestrzenie publiczne?

Czas trwania: 
pt, 02/09/2022 (Cały dzień) - ndz, 06/11/2022 (Cały dzień)

Opracowaliśmy program "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych", który realizuje cel operacyjny Strategii #Warszawa2030 – Korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej.

 

Dlaczego powstał Program?

 

Atrakcyjne (funkcjonalne, bezpieczne, komfortowe oraz dostępne) przestrzenie publiczne są niezbędnym elementem miasta rozwijającego się w sposób zrównoważony. Pozwalają one zaspokajać potrzeby mieszkańców: społeczności lokalnych, ponadlokalnych, ale też przyjezdnych.

 

Chcemy łączyć przestrzenie publiczne w spójną i hierarchiczną sieć obejmującą centrum miasta, centra dzielnicowe i subdzielnicowe oraz m.in. nabrzeża Wisły, historyczne założenia urbanistyczne, główne ciągi komunikacyjne.

 

Kiedy tworzymy nowe przestrzenie i przekształcamy już te istniejące, musimy pamiętać o komforcie i bezpieczeństwie wszystkich użytkowników. Możemy poprawić jakość przestrzeni publicznych oraz podnieść ich znaczenie i atrakcyjność organizując działania kulturalne, ekspozycję zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz walorów krajobrazowych.

 

Za jakość przestrzeni publicznych odpowiadają zarządzający miastem, którzy określają zasady ich tworzenia, kierunki rozwoju, dbają o modernizację i bieżące utrzymanie. Wspólne przestrzenie kształtują również mieszkańcy, osoby przyjezdne, instytucje, przedsiębiorcy i inwestorzy.

 

Wpływ użytkowników na przestrzeń jest tym większy, im lepiej działają mechanizmy współpracy i partycypacji. Dlatego w programie wykonawczym "Poprawa jakości ważnych przestrzeni publicznych" wskazujemy, jak ulepszyć funkcjonujące już mechanizmy i rozszerzyć pole ich oddziaływania. Chcemy, by troska o przestrzeń wspólną i zaangażowanie w jej tworzenie stało się celem jak największej grupy osób mieszkających w Warszawie.

 

Przy tworzeniu zapisów programu, realizującego cel „korzystamy z atrakcyjnej przestrzeni publicznej", mieliśmy na uwadze wymagania stawiane w Strategii. Zapisano w niej konieczność:

 • uwzględnienia w planowaniu przestrzennym wymogów jakości przestrzeni publicznych,
 • stosowania zasad uniwersalnego projektowania,
 • zwiększenia skuteczności ochrony dziedzictwa kulturowego w jego wymiarze materialnym i niematerialnym,
 • podporządkowania gospodarowania nieruchomościami komunalnymi polityce przestrzennej miasta,
 • koordynowania działań o różnym charakterze na kluczowych obszarach tworzących przestrzeń publiczną, np. w tzw. Dzielnicy Wisła lub centrum miasta.

 


Zapoznaj się z projektem programu >>>

Konsultacje trwały do 6 listopada 2022 (Uwaga: termin wydłużony)


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Porozmawiajmy:
 
 • na spotkaniu on-line 12 września (poniedziałek) o 18
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym

 

 • w punktach konsultacyjnych:
  • 15 września (czwartek) w godzinach 16:30 – 18:00 w pawilonie edukacyjnym Kamień, Wybrzeże Puckie 1
  • 26 września (poniedziałek) w godzinach 16:30 – 18:00 w Zodiaku Warszawskim Pawilonie Architektury, Pasaż Wiecha 4
 
Wyślij opinię o programie:

 

Twoja opinia się liczy!


 

Cele i działania, które zapisaliśmy w programie:

 

Odpowiadając na wskazane w Strategii wymagania i cele, zaproponowaliśmy w programie wykonawczym cztery cele szczegółowe i przypisane im działania.

 
Cel szczegółowy 1. Korzystamy z atrakcyjnych przestrzeni publicznych w centrum miasta
Będzie on realizowany poprzez modernizację i ożywienie przestrzeni publicznych, między innymi ulic, skwerów, parków i placów w centrum miasta.
 
Cel obejmuje takie działania, jak:
 • Działanie 1.1. Urządzamy przestrzenie publiczne o charakterze stołecznym i ogólnomiejskim w centrum miasta.
 • Działanie 1.2 Aktywizujemy partery usługowe.
 • Działanie 1.3 Zazieleniamy i doposażamy lokalne przestrzenie publiczne w centrum miasta.
 
Cel szczegółowy 2. Korzystamy z atrakcyjnych dzielnicowych i lokalnych przestrzeni publicznych, blisko naszego miejsca zamieszkania.
 
Będzie on realizowany poprzez modernizację, uzupełnienie wyposażenia lub urządzanie nowych przestrzeni publicznych o charakterze dzielnicowym lub lokalnym. 
 
W ramach tego celu przewidziane są następujące działania:
 • Działanie 2.1. Urządzamy przestrzenie publiczne w miejscach wskazanych do rozwoju centrów lokalnych i dzielnicowych.
 • Działanie 2.2. Zazieleniamy i doposażamy ulice, place, skwery i inne lokalne przestrzenie publiczne.
 • Działanie 2.3. Tworzymy nowe połączenia pomiędzy centrami lokalnymi, dzielnicowymi i centrum miasta oraz zielonymi atrakcjami stolicy.

 

Cel szczegółowy 3. Współtworzymy i dbamy o przestrzenie publiczne razem z mieszkańcami i przedsiębiorcami.
 
Realizacja tego celu ma spowodować zwiększeniu udziału mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców i inwestorów w poprawie jakości przestrzeni publicznych oraz poprawie dostępu do informacji o działaniach miejskich dotyczących tej sfery.
 
Realizacja tego celu przewiduje podjęcie poniższych działań:
 • Działanie 3.1. Edukujemy mieszkańców i przedsiębiorców w zakresie znaczenia przestrzeni publicznych dla jakości życia w stolicy.
 • Działanie 3.2. Włączamy mieszkańców w działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 3.3 Włączamy sektor przedsiębiorstw w działania dotyczące poprawy jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 3.4 Planujemy lokalne przestrzenie publiczne w procesie partycypacyjnym.
 
Cel szczegółowy 4. Mamy narzędzia do koordynowania działań służących poprawie jakości przestrzeni publicznych.
 
Realizacja celu ma usprawnić proces planowania i zarządzania przestrzeniami publicznymi. Służyć temu będzie opracowanie i wdrożenie narzędzi organizacyjnych. Zapewnią one bardziej efektywną koordynację przy wiodącej roli Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, procesów planistycznych i inwestycyjnych, które wpływają na jakość przestrzeni publicznych. Pozwoli to osiągnąć efekt skali, czyli zauważalną i docenianą przez mieszkańców zmianę w jakości przestrzeni publicznych przy racjonalnym zaangażowaniu kosztów i optymalnym zaangażowaniu organizacyjnym.
 
 • Działanie 4.1. Tworzymy system jednolitych wymagań i przejrzystych procedur dla zapewnienia jakości przestrzeni publicznych.
 • Działanie 4.2 Zbieramy i wykorzystujemy dane do zarządzania przestrzenią publiczną i informowania o działaniach jej dotyczących.
 • Działanie 4.3 Poszerzamy wiedzę i doskonalimy umiejętności interesariuszy zaangażowanych w tworzenie przestrzeni publicznych.

 

Pobierz projekt programu >>>

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna: uchwała nr LXI/1691/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Załączniki: 
Plik: Projekt programu, rozmiar pliku: 1769.13 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 1 Katalog projektów, rozmiar pliku: 570.21 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 2 Ocena ryzyka, rozmiar pliku: 366.32 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 3 Wskaźniki, rozmiar pliku: 351.17 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 4 Diagnoza, rozmiar pliku: 8167.43 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 5 Raport z prac nad programem, rozmiar pliku: 393.16 KB
Pobierz
Plik: Załącznik 7 Wykaz monitorowanych danych, rozmiar pliku: 292.59 KB
Pobierz