nagłówek strony
-A A +A

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
(NA PODSTAWIE ZGODY)
 
 
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
 
 
Kto administruje moimi danymi?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5.

 

Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

 

 

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach określonych w treści udzielonej przez Pana/Panią zgody. Zgodnie z art. 8c ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, aby skutecznie złożyć uwagę w trakcie dyskusji publicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, należy podać swoje imię, nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować sprawy.

 

 

Jak długo będą przechowywane moje dane?
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub realizacji wskazanego w zgodzie celu. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
 
 
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.
 
 
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

Ma Pani/Pan prawo do: 

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  •  wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

 

Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.