nagłówek strony
-A A +A

Umocowanie prawne konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym

Na poziomie samorządowym mechanizm konsultacji może być istotnie wzmocniony i uporządkowany, jeśli samorząd wyda uchwałę w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami. Taka uchwała sytuuje konsultacje jako standard podejmowania działań władz samorządowych, a reguły ich prowadzenia stają się bardziej jasne dla wszystkich stron.

 

W Warszawie obowiązuje obecnie uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r. oraz zarządzenie wykonawcze do tej uchwały.

 

Oba dokumenty można znaleźć w załącznikach poniżej.

Pełen tekst uchwały dostępny jest również po linkiem.

 

Ponadto, obowiązek prowadzenia konsultacji społecznych na szczeblu lokalnym wynika z wielu aktów prawnych. Są one obowiązkowe np. podczas:

 

  • uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • zmiany granic gmin lub granic miasta, wyłączenia obszaru lub części obszaru jednostki pomocniczej gminy i jego włączenie do sąsiedniej jednostki pomocniczej tej gminy lub do sąsiedniej gminy;
  • utworzenie jednostki pomocniczej (sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne) i zmiana obszaru.
  • specyficznie o partycypacji mowa jest przy okazji tworzenie programów współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi

 

 

Powiązane artykuły w Bazie Wiedzy:

 

Uchwała nr LXI/1691/2013 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy z dnia 11 lipca 2013 r.

 

Zarządzenie w sprawie określenia zasad postępowania w Urzędzie m.st. Warszawy w związku z przeprowadzanymi konsultacjami z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Paragraf 10 Statutu m.st. Warszawy

 

Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym