nagłówek strony
-A A +A

DLA NGO: Konsultacje Programu Rozwoju Współpracy m. st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych – II etap

Czas trwania: 
śr, 28/01/2015 (Cały dzień) - wt, 17/03/2015 (Cały dzień)

Serdecznie zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w II etapie procesu konsultacji Programu Rozwoju Współpracy m.st. Warszawy i Organizacji Pozarządowych do 2020 r. W I etapie wspólnie przygotowaliśmy kierunki i założenia dokumentu. Teraz będziemy konsultować ostateczny kształt dokumentu, który zostanie przekazany pod obrady Rady m.st. Warszawy.

 

Wypracowywany Program jest dokumentem strategicznym wyznaczającym, na najbliższych kilka lat, kierunki współpracy pomiędzy Miastem a III sektorem. Organizacje pozarządowe uczestniczące w konsultacjach będą współautorami Programu regulującego m.in. takie obszary, jak:

 


Konsultacje już się zakończyły - zapoznaj się ze sprawozdaniem

PRZECZYTAJ PROGRAM ROZWOJU WSPÓŁPRACY M.ST. WARSZAWY I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH


 

 • współpraca finansowa organizacji z miastem np.: - otwarte konkursy ofert, małe granty, zakup usług, pożyczki i poręczenia,
 • udział organizacji w tworzeniu dokumentów o charakterze strategicznym dla miasta i realizacja wspólnych projektów,
 • systemy wsparcia dla organizacji oraz rozwój kompetencji urzędników w zakresie współpracy z organizacjami,
 • najem na preferencyjnych warunkach lokali użytkowych,
 • kierunki rozwoju struktury dialogu społecznego (Komisje Dialogu Społecznego. Dzielnicowe Komisje Dialogu Społecznego, Forum Dialogu Społecznego, Warszawska Rada Pożytku Publicznego).
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

Zapoznaj się z projektem Programu, uchwały przyjmującej Program oraz uzasadnieniem do uchwały.


Zapraszamy na spotkanie otwierające II etap procesu konsultacji
6 lutego w Klubie Kultury Saska Kępa, ul. Brukselska 23,
w godz. 10:00-14.00.

 

Najpierw omówimy na nim dotychczas wypracowane materiały i przedstawimy dalsze działania w konsultacjach, a następnie, w godz. 11.00-13.00 będziemy działać w 3 grupach warsztatowych dotyczących 3 celów strategicznych:

 

 1. Rozwinięta kultura współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy a organizacjami pozarządowymi,
 2. Silny i otwarty na współpracę sektor pozarządowy,
 3. Urząd m.st. Warszawy otwarty na współpracę z organizacjami pozarządowymi.

 

Efekty prac grup warsztatowych zostaną następnie podsumowane na forum ogólnym.

 

Planowane są także warsztaty konsultacyjne, poświęcone konkretnym tematom.

 

Pomysły i uwagi można zgłaszać do 17 marca 2014r. także:

 

 1. 24 lutego, ul. Kredytowa 3 o godz. 16.00-19.00 warsztat dot. rozwiniętej kultury współpracy pomiędzy Urzędem m.st. Warszawy, a organizacjami pozarządowymi
 2. 26 lutego w WARSZTACIE, pl. Konstytucji 4 o godz. 17.00-20.00, warsztat dot. silnego i otwartego na współpracę sektora pozarządowego
 3. 3 marca w Pałacu Kultury i Nauki, pl. Defilad 1, piętro 20 sala 2018, o godz. 12.30-15.30, warsztat dot. Urzędu m.st. Warszawy otwartego na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Prosimy o potwierdzenie udziału w warsztacie najpóźniej na 5 dni przed spotkaniem na adres jmizerska@um.warszawa.pl albo pod numerem telefonu: 22 44 33 483.

Na czas warsztatów jest możliwość zapewnienia opieki nad dzieckiem. Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z tej możliwości prosimy o informację w zgłoszeniu.

 

Spotkanie zamykające i podsumowujące cały II etap konsultacji odbędzie się

17 marca w Ośrodku Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście przy ul. Polnej 7a o godzinie 17.00.

 

Konsultacje Programu Rozwoju Współpracy są współfinansowane przez Unię Europejską. Jednym z elemenetów weryfikacji prawidłowego wykorzystania środków, są wypełnione przez uczestników dokumenty PEFS (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego) dotyczące danych uczestników projektu oraz reprezentowanych organizacji pozarządowych. Zebrane dane są przekazywane tylko do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej celem weryfikacji wskaźnika w projekcie. Wypełnione dokumenty są przechowywane przez Urząd m.st. Warszawy zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych oraz nie są i nie będą przekazywane innym podmiotom.

 


Jednostka odpowiedzialna: Centrum Komunikacji Społecznej

Podstawa prawna: Uchwała Nr L/1440/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Warszawską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 

Konsultacje Wieloletniego Programu Współpracy m.st. Warszawy z Organizacjami Pozarządowymi są częścią projektu pn. „Lepsze konsultacje w samorządzie” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.