nagłówek strony
-A A +A

Osiedla Warszawy – FSO Żerań

Czas trwania: 
czw, 15/03/2018 (Cały dzień) - śr, 18/04/2018 (Cały dzień)
FSO Żerań to teren o powierzchni 100,6 ha. Obecnie znajdują się tu m.in. hale, w  których prowadzona jest działalność usługowo-magazynowa lub produkcyjna (Develey), budynki biurowe oraz zabudowa mieszkaniowa Kolonia Śliwice.
 
Na tym terenie nie ma prawie działek  należących do miasta (kolor pomarańczowy na mapie). Wśród prywatnych właścicieli (kolor niebieski na mapie) najwięcej terenów jest  FSO S.A., jednocześnie ma on już teraz zróżnicowanych interesariuszy. W sumie jest kilkunastu właścicieli, użytkowników wieczystych terenów. W tej grupie są mieszkańcy Osiedla/Kolonii Śliwice, przychodnia Centrum Medyczne LUXMed, Instytut Transportu Samochodowego, firmy Jazon, Sans i Locum, a także Jagielońska Centrum Logistyczne. Część z nich ma już różne koncepcje i projekty, które chciałaby realizować.
 
Miasto przygotowuje się do prac nad nowym Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu, które zdecyduje, jakie będzie przeznaczenie terenów. Dziś obszar FSO Żerań to teren przemysłu i usług z dopuszczeniem 40% zabudowy. Analizy przeprowadzone do nowego studium pokazują, że FSO Żerań leży w obszarze zabudowy zwartej. Na terenach takich jak ten mogą powstać drogi, domy, funkcje usługowe i biurowe, szkoły, parki, miejsca rekreacji i wypoczynku. Nie ma tu miejsca na nieużytki, „brudną” i hałaśliwą produkcję, monofunkcje.
 
 


Konsultacje społeczne trwały od 21 marca do 18 kwietnia 2018

Przeczytaj raport z konsultacji społecznych >>>

oraz raport z warsztatów >>>


 

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
 

Po zakończeniu I etapu projektu, czyli warsztatów trójstronnych (ZOBACZ WYNIKI WARSZTATÓW) dla obszaru FSO Żerań zapraszamy na prezentację i dyskusję publiczną podsumowujące ten etap. Spotkanie otworzy konsultacje społeczne, w których wszyscy mieszkańcy będą mogli się wypowiedzieć na temat wizji rozwoju tego terenu.

 

 • Kiedy? 21 marca (środa), godz. 17:30
 • Gdzie? Siedziba Biura Architektury i Planowania Przestrzennego

       ul. Marszałkowska 77/79, sala konferencyjna na parterze

       Nagranie spotkania można obejrzeć tu: https://www.youtube.com/watch?v=QzkoJ8_c4Q8

 

W ramach konsultacji odbędą się też punkty konsultacyjne:

 

 • 5 kwietnia (czwartek) w godzinach 16:00-20:00
  Urząd Dzielnicy Praga Północ (sala konferencyjna)

 

 • 7 kwietnia (sobota) w godzinach 11:00-15:00
  Siedziba Fundacji P1, ul. Jagiellońska 88/93 (wjazd od Kotsisa, budynek nr 93)

 

Żerań FSO - wyniki warsztatów

CKS, PT., 30/03/2018 - 11:50

Żerań FSO – wyniki warsztatów
Od 19 do 21 marca odbywały się warsztaty dotyczące ponad 100 ha terenu po dawnej fabryce samochodów FSO. Wzięli w nich udział przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych i inwestorów (właścicieli terenów) oraz eksperci z Urzędu m.st. Warszawy.
 
Tym razem łatwiej było o porozumienie i kompromis niż w przypadku Portu Żerańskiego. Większość terenów należy bowiem do FSO (ok. 68 ha), które chce przekształcenia swoich terenów na osiedla. 
 
Cały obszar rozwojowy Warszawy na tym obszarze rozciąga się od Trasy Toruńskiej na północy, pomiędzy ul. Jagiellońską i torami PKP aż do okolic stacji benzynowej i biurowca przy Jagiellońskiej 78.
 
Na dawnym terenie poprzemysłowym zmieści się wszystko, co jest potrzebne do dobrego życia: domy wielorodzinne, zieleń i place, szkoły i przedszkola, obiekty kultury, akademiki i przychodnia zdrowia. Jest wygodne połączenie komunikacyjne z centrum. Ul. Jagiellońską jeżdżą tramwaje. Blisko do stacji kolejowej PKP Warszawa Praga, ale dalej niż na mapie, bo stara kładka dla pasażerów nad torami została zamknięta.
 
Efektem wielogodzinnych prac w grupach oraz przy jednej makiecie jest mapa przedstawiająca możliwą wizję rozwoju terenów dawnej fabryki. Jest ona efektem pewnego kompromisu i nie tłumaczy wszystkich dyskutowanych opcji, dlatego jej uzupełnieniem jest opisane poniżej lista zgodności i rozbieżności.
 
Warsztaty to tylko początek dyskusji o terenie FSO w ramach projektu Osiedla Warszawy. Rozpoczęły one szerszy proces konsultacji społecznych. W czwartek, 5 kwietnia w Urzędzie Dzielnicy Praga Północ oraz w sobotę, 7 kwietnia – w fundacji P1, która mieści się na terenie FSO. Dowiedz się więcej o trwających konsultacjach społecznych >>>
 
LISTA ZGODNOŚCI
 
Kontekst urbanistyczny – układ transportowy i otoczenie terenu:
 
 • zmiana klasy technicznej ulicy Jagiellońskiej z drogi głównej na zbiorczą, skomunikowanie terenów FSO i Mennicy pełnymi skrzyżowaniami oraz nadanie jej miejskiego charakteru – jest to główna droga obsługująca tereny FSO;
 • zapewnienie odpowiedniej liczby przystanków tramwajowych w lokalizacjach, do których jest łatwy dostęp pieszy, powiązanie przystanków ze skrzyżowaniami z ulicami dojazdowymi a ul. Jagiellońską;
 • zapewnienie połączeń pieszo-rowerowych z nadwiślańskimi terenami zielonymi – konieczne jest uzgodnienie ich lokalizacji oraz zachowanie ich otwartego charakteru z firmą Mennica planującą zabudowę mieszkaniową pomiędzy parkiem wzdłuż Wisły a ulicą Jagiellońską;
 • modernizacja istniejącej kładki nad torami oraz rozpatrzenie możliwości przejścia na wysokości Domu Kultury Świt;
 • zachowanie kameralnego charakteru kolonii Śliwice i nieprowadzenie głównych dróg obsługujących obszar (np. zjazdów na Jagiellońską) przez jej teren; dostosowanie otaczającej zabudowy (poprzez wysokość i skalę) do charakteru kolonii Śliwice, realizacja zieleńca / placu zabaw dostępnego dla mieszkańców kolonii.
 • obsługa terenu nową drogą biegnącą wzdłuż torów kolejowych (przedłużenie ulicy Golędzinowskiej) wraz z powiązaniami z ulicą Jagiellońską lub serią pętli drogowych wychodzących od ul. Jagiellońskiej; ustalenie szczegółowego powiązania powinno nastąpić na etapie przygotowania koncepcji programowo-przestrzennej (masterplanu).

 

Wytyczne dotyczące zabudowy dla zakładu FSO
 
 • zabudowa terenów fabryki FSO poprzez realizację tzw. miksu funkcjonalnego, łączącego miejsca zamieszkania i miejsca pracy;
 • zarezerwowanie miejsca dla usług edukacji – szkół i przedszkoli w ramach planowanego osiedla;
 • zapewnienie terenów zielonych przynajmniej na poziomie 25% powierzchni byłego zakładu, również jako zieleni ogólnodostępnej (w różnej formie – zieleni przyulicznej, szpalerów drzew, skwerów itp); istotne jest także kształtowanie zieleni wewnątrzkwartałowej;
 • lokalizacja wyższej zabudowy w rejonie ulicy Toruńskiej i Jagiellońskiej;
 • zachowanie hali dawnej montowni z elementami konstrukcji dachu kolebkowego oraz dachami szedowymi; stworzenie w jej obrębie zielonego miejsca rekreacji, kultury i sportu; rozpatrzenie realizacji Muzeum Motoryzacji oraz dzielnicowego centrum kulturalnego;
 • zachowanie siedziby fundacji P1 oraz wspieranie jej działań i rozwoju;
 • zachowanie śladów FSO, m.in. bramy wjazdowej, napisu „6.XI.1951” lub jego rekompozycja; zachowanie najbardziej wartościowych architektonicznie hal produkcyjnych oraz/lub ich elementów; nadanie głównej osi nazwy „Aleja FSO”, wprowadzenie kwartałów zabudowy w obrysie hal;
 • stworzenie głównej osi osiedla jako przestrzeni publicznej z usługami; zachowanie jej charakteru jako ciągu pieszego i rowerowego; lokalizacja usług zabudowy w pierzejach tego ciągu.

 

Wytyczne dotyczące zabudowy dla pozostałych terenów 
 
 • realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej w rejonie dawnego magazynu wysokiego składowania, możliwość realizacji wyższej zabudowy (dominanty) od strony estakady mostu Krasińskiego;
 • utrzymanie na obszarze fabryki Develey jako miejsca pracy;
 • wprowadzenie zieleni – szpalerów drzew oraz niewielkich parków, zapewnienie zieleni w kwartałach zabudowy;
 • budowa akademika z dodatkowymi usługami w południowej części obszaru;
 • zapewnienie połączenia pod estakadą mostu Krasińskiego – drogowego od strony torów kolejowych oraz pieszo-rowerowego wzdłuż głównej osi założenia;
 • realizacja węzła przesiadkowego przy przystanku tramwajowym na obszarze opracowania, przy moście Krasińskiego (dobre połączenie pieszo-rowerowe, stacja roweru miejskiego).
 
ELEMENTY ROZBIEŻNOŚCI 
 
 • charakter Mostu Krasińskiego jako istotnego powiązania transportem zbiorowym między Bródnem a Żoliborzem; do rozpatrzenia wariant realizacji mostu jako połączenia wyłącznie transportem zbiorowym i pieszym;
 • rozbudowa kompleksu LUX MED o szpital, w tym planowana nadbudowa budynku dawnego przedszkola; ograniczenie stanowi ochrona budynku dawnego przedszkola przez wpis do Gminnej Ewidencji Zabytków i ograniczenia techniczne budynku;
 • wprowadzenie innej zabudowy na obszarze obecnie zajmowanym przez handel i usługi w południowej części terenu (m.in. Hulakula i sklepy meblowe) oraz ewentualne  poprowadzenie przez ten teren nowych ulic obsługujących mieszkańców – obecnie nie ma na to zgody właścicieli;
 • wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej kosztem miejsc pracy wzdłuż ulicy Toruńskiej oraz Jagiellońskiej – dominacja funkcji mieszkaniowej może wynikać z koniunktury na rynku nieruchomości, ale do rozpatrzenia jest wprowadzenie wzdłuż tych ulic biur z miejscami pracy;
 • charakter połączenia komunikacyjnego z terenami Portu Żerańskiego w kierunku północnym pod estakadą ulicy Toruńskiej – obecnie jest to droga wewnętrzna, wykorzystywana do obsługi centrum hotelowo-wystawienniczego, zmiana jej charakteru wymaga uzgodnień z właścicielami terenu.

 

Opinię na temat wniosków z warsztatów będzie można przesłać również mailem na adres: osiedlawarszawy@um.warszawa.pl

 

 

Teren FSO Żerań to drugi, po terenie pobliskiego Portu Żerańskiego, obszar objęty projektem "Osiedla Warszawy". "Osiedla Warszawy" to projekt dwuetapowy. I etap to trójstronne warsztaty, a II etap to konsultacje wyników warsztatów i szerokie zbieranie opinii dotyczących  rozwoju tych  terenów. Dlaczego do pilotażu wybrano te dwa obszary? Warsztatami objęte są tereny dla których Miasto rozważa zmianę polityki przestrzennej miasta wyrażonej w Studium uwarunkowań i zagospodarowania terenu.

 

W Warszawie zidentyfikowaliśmy kilkanaście terenów, dla których konieczne jest uzgodnienie nowego sposobu wielofunkcyjnego zagospodarowania poprzez skoordynowane działania. Są to tereny, dla których rozważamy uzupełnienie lub zmianę dotychczasowych funkcji przemysłowych i takie, dla których do tej pory nie została wprowadzona cząstkowa zmiana Studium, dopuszczająca inne funkcje w okolicy, np. rekreacyjne, publiczne, mieszkaniowe, handlowe czy usługowe. 

 

Dwie wybrane lokalizacje mają bardzo duży potencjał w zakresie funkcji zieleni i rekreacji oraz miejsc pracy, który może pozytywnie oddziaływać na tę część Warszawy i wspierać tworzenie centrum lokalnego dla północno-wschodniej części miasta. Kluczowa była też otwartość na dialog o przyszłości tych terenów ze strony właścicieli działek/inwestorów.

 

Po realizacji pilotażu i jego ewaluacji planowane jest podjęcie dialogu w ramach projektu Osiedla Warszawy dla kolejnych lokalizacji. 

 

 

Więcej informacji o projekcie:

www.architektura.um.warszawa.pl/content/projekt-osiedla-warszawy

Załączniki: 
Plik: img_4594.jpg.crop_display.jpg, rozmiar pliku: 3096.67 KB
Pobierz
Plik: raport z konsultacji, rozmiar pliku: 1560.3 KB
Pobierz