nagłówek strony
-A A +A

Uwagi do poszczególnych paragrafów zarządzenia wykonawczego Prezydenta m.st. Warszawy

Czas trwania: 
pon, 05/11/2012 - 09:01 - ndz, 16/12/2012 - 23:58
Poniżej znajduje się projekt zarządzenia wykonawczego Prezydenta m.st. Warszawy z podziałem na paragrafy.
Do każdego z paragrafów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.
Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.

Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

Metryczka i podstawa prawna

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

Uwaga ogólna:

Bardzo doceniamy charakter i treść proponowanego zarządzenia, w szczególności §9 określającego Plan Konsultacji. Jesteśmy przekonani, że tak określone zasady pomogą w organizacji konsultacji na wysokim poziomie. Dla uporządkowania treści zarządzenia sugerujemy dodanie śródtytułów.

Paragraf 4 Koordynatorzy ds. konsultacji w biurach i dzielnicach

Anonim

Dobrze by było, gdyby np. na tej stronie można było znaleźć aktualny spis koordynatorów konsultacji w dzielnicach - tak, żeby można się było z nimi skontaktować.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 4 ust. 1
Dodać pkt. 4) „Sporządzanie okresowych sprawozdań oraz ostatecznego sprawozdania z realizacji celów konsultacji”

Paragraf 5 Wyznaczenie koordynatora ds. konsultacji społecznych

Stowarzyszenie Ochocianie (niezweryfikowany)

Nazwiska koordynatorów wraz ze służbowymi adresami e-mail i telefonami dzielnice podają do wiadomości mieszkańców poprzez informację na dzielnicowych stronach www.

Paragraf 6 Inicjowanie konsultacji społecznych

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

Słowo „Inicjowanie” zamienić na „Organizację i zarządzanie konsultacjami”

Paragraf 9 Plan Konsultacji

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

W podpunkcie 1 znajduje się literówka: jest – „zakresu”, powinno być – „zakresie”.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 9 ust. 1
Dodać pkt. 9) „Szacunkowe koszty planowanych konsultacji społecznych”

Paragraf 10 Akcja informacyjna i czas trwania konsultacji

Anonim

Urząd miasta nieodpłatnie udostępnia biurom i dzielnicom własne kanały komunikowania się z mieszkańcami, np. :
- udostępnia listy mailingowe - podczas zameldowania się obywatel mógłby wypełniać formularz czy chce otrzymywać informacje(newsletter) od urzędu miasta/dzielnicy,
- udostępnianie reklamy na monitorach w tramwajach i autobusach, wagonach metra i pociągach (o ile są własnością miasta/spółki miasta); miasto zawierając umowy z firmami reklamowymi mogłoby zastrzec, że na ekranach przynajmniej raz na godzinę pojawi się wiadomość o konsultacjach społecznych.
 

Bartosz (niezweryfikowany)

5. Kanały informacyjne powinny być każdorazowo dostosowane do grup docelowych i charakteru konsultacji.

 

Proponuję dodanie poniżej (lub w innym miejscu) kolejnego ustępu w brzmieniu: "treść ogłoszenia uzupełniona będzie o przykłady dobrych praktyk i efektów wcześniej przeprowadzonych z udziałem mieszkańców konsultacji."

Stowarzyszenie Ochocianie (niezweryfikowany)

 2. Akcja informacyjna rozpoczyna się nie później niż w dniu rozpoczęcia konsultacji. W przypadku planowania spotkania konsultacyjnego, informacja o nim musi zostać podana do wiadomości publicznej minimum na 10 dni roboczych przed spotkaniem.

 

Proponujemy 21 dni przed spotkaniem

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 10 ust. 2
Termin „minimum na 10 dni roboczych” zamienić na „minimum na 7 dni roboczych”.

Paragraf 11 Badania opinii społecznej

Stowarzyszenie Ochocianie (niezweryfikowany)

Proponujemy dodać, że badania te muszą być prowadzone przez specjalistów (firmy zewnętrzne?) a nie przysłowiową "panią Zosię" z dzielnicowej komórki ds. konsultacji.

Muszą być prowadzone z zachowaniem wszelkich zasad poprawności metodologicznej badań ilościowych.

Paragraf 12 Raport z konsultacji

Anonim

- Raporty z konsultacji społecznych są podawane do publicznej wiadomości w BIP-ie (w formie pdf-u)

Paragraf 13 Finansowanie konsultacji

Radosław (niezweryfikowany)

(o ile prawo na to zezwala)
Podmioty zewnętrzne (firmy, NGO-sy, osoby prywatne, jednostki badawcze) mogą współfinansować konsultacje (poprzez dofinansowanie pojedynczych akcji/przedsięwzięć, kanałów komunikacji)

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warzsawa.pl

 

Warto by było umożliwić współfinansowanie danych konsultacji przez inne podmioty, gdyby "komórka odpowiedzialna" nie miała pieniędzy, a ktoś inny byłby gotowy za to zapłacić.