nagłówek strony
-A A +A

Uwagi do poszczególnych rozdziałów uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami

Czas trwania: 
pon, 05/11/2012 - 09:01 - ndz, 16/12/2012 - 23:58

Poniżej znajduje się projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami z podziałem na rozdziały. 

Do każdego z rozdziałów można zaproponować zmianę. Dla ułatwienia, prosimy o kopiowanie danego zapisu do swojej wypowiedzi i zaznaczanie proponowanej zmiany poprzez podkreślenie lub pogrubienie. Prosimy o uzasadnianie proponowanej zmiany.
Pytania lub ogólne uwagi dotyczące konsultowanych dokumentów można wpisać na FORUM.

 

Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

Rozdział 1 Zasady ogólne

Andrzej (niezweryfikowany)

Witam

Uważam, że w § 1 powinien być podany wiek osoby biorącej udział w konsultacjach (np. 18 lat)

Pozdrawiam; Andrzej

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Proponuję zmianę brzmienia art. 1 na: „W konsultacjach mogą brać udział wszyscy zameldowani na terenie m.st. Warszawy, chyba że przepisy uchwały lub przepisy ustawy stanowią inaczej.

tdz2 (niezweryfikowany)

W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy zameldowani w niej, chyba że przepisy uchwały lub przepisy ustawy stanowią inaczej

Bartosz T. (niezweryfikowany)

Zupełnie nie zgadzam się z tym, ze powinien się tu znaleźć zapis o zameldowanych osobach. Moim zdaniem każdy, kto mieszka czy pracuje w danym miejscu powinien mieć możliwość wypowiadania się o swojej okolicy. Przecież to nie wybory, chodzi o takie rzeczy jak ulokowanie np. bazarków lub pomysły na wydarzenia kulturalne - czy trzeba byc zameldowanym w Warszawie, żeby mieć coś do powiedzenia na ten temat?

 

A poza tym, przecież my własnie bierzemy udział w konsultacjach - czy ktoś sprawdza, czy jesteśmy zameldowani w Warszawie? Jak miałoby się to robić?

A na warsztatach i spotkaniach? Organizatorzy mieliby wystawiać strażników, sprawdzać dowody i wypraszać tych, którzy nie mają meldunku?

 

Myślę, ze powinien ten zapis zostać tak, jak jest.

Mistyc (niezweryfikowany)

Zdecydowanie prawo głosu powinni mieć mieszkańcy, a nie zameldowani. Warszawa to miasto w dużej części składające się z osób przyjezdnych, które tu mieszkają, uczą się i pracują. Rodowici warszawiacy z zameldowaniem to w tej chwili mniejszość.

Justyna W (niezweryfikowany)

@Andrzej, a czemu 18 lat? A jak ktoś ma 17, to nie może się wypowiedzieć np. o ścieżkach rowerowych, po których jeździ? Moim zdaniem nie ma co podawać dodatkowych ograniczeń (wiek, zameldowanie), tak, żeby każdy, kto ma coś do powiedzenia, mógł się wypowiedzieć.

Jan (niezweryfikowany)

1. Nie zgadzam się z postulatem odebrania uprawnienia do udziału konsultacjach osobom niepełnoletnim. Istnieją, wszak sprawy istotne dla nich i uniemożliwienie im udziału w konsultacjach byłoby w moim przekonaniu niczym nieusprawiedliwione.

 

2. Propozycja wprowadzenia innego ograniczenia - dot. udziału osób niezameldowanych w Warszawie, jest sensowna o tyle, o ile miałaby skłaniać do meldunku i odprowadzania podatków do kasy Miasta Stołecznego. Zatem jest mrzonką.

 

3. Uważam, że § 3 ust. 1 pkt 3 lit. c jest sformułowany zbyt nieprecyzyjnie. Instytucja paneli obywatelskich może okazać się najskuteczniejszą z form konsultacji, zatem jej definicja powinna zawierać wyjaśnienie, co oznacza "duża, reprezentatywna i wyłoniona na stałe grupa mieszkańców". Poza tym jestem przekonany, że nie powinna być to grupa wyłoniona na stałe, powinna istnieć możliwość dołączania do niej dodatkowych osób.

Bartłomiej Michalski (niezweryfikowany)

Powinno być w $1 że mogą brać udział tylko osoby zameldowane w Warszawie.

Konrad 1985 (niezweryfikowany)

Należy dodać, co może być przedmiotem konsultacji.

Przedmiotem konsultacji powinno być wszystko, co ma wpływ na wysokość i wydatkowanie podatków obowiązujących w mieście. Pieniądze z tych podatków pozostają własnością obywateli nawet, gdy znajdą się w kasie miasta.

 

Obywatele mają nienaruszalne prawo do decydowania, co jest przedmiotem debaty publicznej i nie wolno ich zniechęcać do korzystania z niego.

 

Od 1973 r. miasto praktycznie nie buduje mieszkań komunalnych i ten problem musi koniecznie być konsultowany pod kątem jego rozwiązania.

 

 

[WPIS MODEROWANO]

 

Agata (niezweryfikowany)

W ust. 3 dodać: Rekomenduje się jednoczesne wykorzystywanie kilku form gromadzenia/pozyskiwania opinii w trakcie konsultacji danego zagadnienia
 

Artur Lorek (niezweryfikowany)

§ 2 słowo "powinny" zastąpiłbym słowem "muszą". W obecnym brzmieniu paragraf ten nie gwarantuje jego wykonalności. To może w skrajnych przypadkach otwierać furtkę urzędnikom dając im możliwość powiedzenia "konsultacje "powinny" takie być ale z tych czy tamtych powodów nie dało się tego zrobić". Lepiej postawić tu jasny nakaz.

MACIEJ.PASZEWSKI (niezweryfikowany)

Dot par 2.

Konsultacje powinny być również prowadzone w sprawach problematycznych. Chodzi o to, żeby wynik konsultacji mógł być podstawą wszczęcia działań zmierzających do rozwiązania jakiegoś problemu.

Stowarzyszenie Ochocianie (niezweryfikowany)

Na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom, tak aby uzyskana w ich ramach opinia mogła być uwzględniona przy podejmowaniu ostatecznych rozstrzygnięć;

 

Konsultacje powinny być podejmowane na takim etapie, by wpływały nie tylko na decyzje ostateczne, ale też na decyzje wcześniejsze niż ostateczne.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 3. 1. Proponujemy sprecyzowanie formy zbierania uwag (podpunkt 2), w tym poprzez Platformę.
Proponujemy dodać zapis:
Konsultacje przeprowadza się w co najmniej w dwóch z powyżej podanych form.
Zapis taki pozwoliłby uniknąć przeprowadzania konsultacji jedynie przez internet.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół ds. konsultacji społecznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

 

Par. 1. Zapis, że w  konsultacjach mogą brać udział tylko mieszkańcy Warszawy ma charakter wykluczający z tego grona osoby będące tylko jego użytkownikami tzn. znaczną część osób dojeżdżających do pracy lub tymczasowo zameldowanych, którzy korzystają z infrastruktury i przestrzenie publicznej w taki sam sposób jak osoby będące w mieście na stałe. Ich głos powinien być zatem uwzględniony w konsultacjach na równych prawach z „mieszkańcami”.  

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół ds. konsultacji społecznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

 

Par. 3. ust. 1. Postuluje się obniżenie rangi badań ankietowych. W obecnej wersji uchwały pojawiają się one na trzecim miejscu wśród proponowanych form prowadzenia konsultacji przed np. warsztatami, sugerując być może, że są jednym z trzech podstawowych narzędzi konsultacji.  Ankiety nie są dobrym narzędziem do konsultowania, zwłaszcza, gdy konsultowana kwestia jest złożona i wymaga posiadania wiedzy umożliwiającej zrozumienie kontekstu konsultowanej sprawy, który może być wyłożony najlepiej podczas bezpośrednich spotkań z mieszkańcami. Ankieta nie powinna służyć tylko jako technika konsultacyjna (a do tego próbuje się jej używać) [sondaże deliberacyjne=socjotechnika wpływu na kształt decyzji poprzez "pytania torujące". To "konsultowanie" robi się zbyt "skromne" (zbyt zinstrumentalizowane).  Dodatkowo stosowanie ankiety tylko internetowo – do czego może zachęcać obecne sformułowanie tego punktu ,  bardzo wygodne narzędzie konsultacji dla samorządu, który nie lubi kontaktować się z mieszkańcami , doprowadzać może do stałego wykluczania osób mających utrudniony do niego dostęp.

 

 W tym samym punkcie postuluje się wprowadzenie zalecenia do stosowania więcej niż jednej formy konsultacji  spośród wymienionych w uchwale.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

W projekcie uchwały zapisane jest, że konsultacje mogą odbywać się na "wczesnym etapie". Oznacza to, że odbywają się one tylko w sprawach zainicjowanych. Uważam, że należy dopuścić również konsultacje i inicjatywę konsultacyjną dotyczące problemów, tak aby ich przeprowadzenie było czynnikiem, który może zainicjować działania.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 3 ust. 1 pkt. 1
Dodać wyrażenie „moderowanych i”

 

§ 3 ust 1 pkt. 1 lit. c
Wyrażenie „na stałe” dookreślić, np. „na 3 lata”

 

 

Rozdział 2 Tryb inicjowania konsultacji

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Proponuję zmniejszenie liczby wymaganych osób w § 4 pkt. 2 lit. c z liczby 7000 na 5000 mieszkańców m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy.

Maciej (niezweryfikowany)

Minimalna liczba podpisów potrzebnych do przeprowadzenia konsultacji podana w  § 4 powinna zostać obniżona do co najwyżej 2000. W obecnej sytuacji, cechującej się dużą dozą obojętności społeczeństwa, zebranie 7000 podpisów pod wnioskiem o coś tak abstrakcyjnego dla większości mieszkańców jak konsultacje społeczne jest ogromnym wyzwaniem, de facto możliwym do zrealizowania głównie przez duże zorganizowane struktury takie jak partie polityczne, co mija się z celem oddolnych konsultacji społecznych. 

 

Wymaganie tak wysokiej liczby podpisów w połączeniu z wymaganiem podania nie tylko imienia, nazwiska i adresu, lecz również numeru PESEL, oznacza w rzeczywistości zablokowanie oddolnych inicjatyw konsultacyjnych. Dla większości osób w dzisiejszym, pospiesznym trybie życia w Warszawie, wyciągnięcie portfela, dowodu i przepisanie numeru PESEL na ulicy jest zbyt dużym problemem.  

Uczestnik (niezweryfikowany)

W § 4. 2) c) dodałabym na wniosek "miejskiej lub dzielnicowej komisji dialogu społecznego", obniżyłabym też liczbę mieszkańców potrzebnych do zainicjowania konsultacji do maksymalnie 100 (słownie: stu) osób i nie wykluczałabym osób poniżej 18 lat.

 

W § 7. dodałabym zapis "w przypadku braku odpowiedzi w przeciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, uznaje się, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie".

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Fajnie by było, gdyby inicjatywa konsultacyjna mieszkańców nie była ograniczona (dosyć wysokim) progiem 1% uprawnionych do głosowania. Jeśli prezydent ma prawo odmówić, to tak próg można z powodzeniem obniżyć do, powiedzmy 50 osób. Dzięki temu mieszkańcy mogliby inicjować konsultacje w kwestiach nie angażujących uwagi całego miasta (czy też całej dzielnicy). Zakładam tutaj, że fajnym pomysłem byłoby angażowanie mieszkańców do decydowania się w życie społeczne na najniższym możliwym poziomie zasięgu geograficznego, który jednocześnie jest jednocześnie dla nich najważniejszy.

 

Podam przykład sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu obok mojego domu. Jest pomysł, aby taka sygnalizacja powstała. Część osób uważa, że tak powinno być, ponieważ ruch na skrzyżowaniu tej ulicy z główną ulicą jest zbyt duży. Osobiście uważam jedna, że problem leży gdzie indziej (ruch generują przede wszystkim samochody przywożące dzieci do szkoły znajdującej się na końcu tej ulicy). Chętnie spotkałbym się z innymi mieszkańcami mojej ulicy na takich mini-konsultacjach celem wypracowania dobrego dla nas wszystkich rozwiązania. Z drugiej strony, gdyby nie było konsultacji, rozwiązania są tylko dwa: 1) jest sygnalizacja świetlna, 2) nie ma sygnalizacji świetlnej (podczas gdy w rzeczywistości potencjalnych rozwiązań jest multum).

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Sugerowałbym, żeby wpisać rekomendacje, że warto konsultować prawie wszystko, a nie tylko sprawy wymagane ustawą. Im więcej decyzji oddamy ludziom, tym bardziej będą zadowoleni z rządzenia rządzących. To jest rozwiązanie korzystne dla wszystkich :-)

 

Agata (niezweryfikowany)

Obniżyć liczbę mieszkańców uprawnionych do składania wniosku o rozpoczęcie konsultacji do 2000.
 

Maciek (niezweryfikowany)

Chciałbym dorzucić przykład pokazujący, jak wysoko projekt stawia poprzeczkę dot. minimalnej liczby podpisów: na stronie Białego Domu minimalna liczba podpisów wymaganych pod petycją, by została ona rozpatrzona, to 25.000 - w skali 315-milionowego państwa (serwis https://petitions.whitehouse.gov/). Wymaganie 1/3 tej liczby w przypadku 200-krotnie mniejszej populacji to torpedowanie oddolnych inicjatyw.

Artur Lorek (niezweryfikowany)

Jeśli konsultacje społeczne dotyczą spraw lokalnych gdzie wykorzystywane są budżety miejscowe to prawo do inicjacji takich konsultacji powinni posiadać 1% zameldowanych osób w dzielnicy przy czym liczba ta nie mogłaby przekraczać 2 tys.
Jeśli dotyczą one sprawy całego miasta i/lub wykorzystywany jest budżet centralny miasta wtedy liczba ta nie powinna przekraczać 5 tys. zameldowanych na terenie miasta.

Chodzi o to by sprawy lokalne były rozpatrywane lokalnie szczególnie gdy w grę wchodzą pieniądze miejscowej ludności a gdy mowa o dobru wspólnym wtedy do głosu powinni być dopuszczeni wszyscy mieszkańcy miasta.

Stowarzyszenie Ochocianie (niezweryfikowany)

 

"Grupy co najmniej 7.000 mieszkańców m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy."

 

Wymagana bardzo duża liczba podpisów. Jesteśmy za zmniejszeniem do 2000.

Jeśli zakładamy, że 1% mieszkańców dzielnicy wystarczy, to podobnie powinno być z mieszkańcami w skali  miasta.

 

Jeśli W-wa liczy 2.000.000 mieszkańców, to 1% to właśnie 2000.

Zebranie takiej ilości podpisów na polu lokalnym to nie lada wyzwanie.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 4.

Uważamy, że warto dodatkowo zamieścić informacje (być może poza Regulaminem
Konsultacji) dotyczące przykładowych obszarów/tematów, w których mieszkańcy mogą spodziewać się konsultacji albo je inicjować. Ważne by takie informacje były przekazane w sposób zrozumiały i „przyjazny” dla zwykłego mieszkańca.

 

Choć rozumiemy powody dla których minimalny próg inicjowania konsultacji przez mieszkańców wynosi 7000 podpisów jednak wciąż uważamy, że byłoby to naprawdę dużym wyzwaniem dla mieszkańców Warszawy. Argumentem przemawiającym za obniżeniem tego progu jest konieczność zebrania własnoręcznych podpisów oraz trudności w zmobilizowaniu w krótkim czasie tak licznej grupy, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku konsultacji w pilnych sprawach. Naszym zdaniem próg mógłby wynosić 5, a nawet 3,5 tysiąca podpisów.

Proponujemy, aby konsultacje można było przeprowadzać także na wniosek:
- Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
- Komisji Dialogu Społecznego
- Dzielnicowych Komisji Dialogu Społecznego (w przypadku konsultacji dzielnicowych)

 

Rozumiemy potrzebę konkretnej weryfikacji, w tym wypadku w oparciu o czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, jednak uważamy, że takie kryterium nie jest najlepsze, ponieważ wyklucza bardzo liczną grupę mieszkańców Warszawy, którzy:
- nie są zameldowani w Warszawie (choć w niej studiują, pracują, mieszkają)
- mają poniżej 18 lat (a nie są związani z Młodzieżową Radą Miasta lub Dzielnicy)

 

Nie mamy propozycji, która rozwiązałaby oba te problemy. Jednym z potencjalnych rozwiązań jest powiązanie inicjowania konsultacji z miejscem płacenia podatków, choć wciąż wyklucza to niepełnoletnią i niepracującą młodzież.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 5 oraz § 6
Uważamy, że zarówno Rada m.st. Warszawy, jak i Rada Dzielnicy m.st. Warszawy, występując z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji powinna oprócz przedmiot konsultacji oraz ich uzasadnienia określić ich proponowaną formę i termin.

 

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 7
Uważamy, że wszelkie odrzucone wnioski powinny otrzymać uzasadnienie decyzji odmownej (zwłaszcza ze względu na możliwość odwołania się od decyzji).

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół ds. konsultacji społecznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

 

par. 4. ust. 2. Dopuszczana liczba 7000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze na wniosek, których  może być uruchomiony proces konsultacji  jest zdecydowanie za wysoka.  To jest zapora nie do sforsowania i wydaje się, że liczba ta powinna być znacznie mniejsza, choć też nie za mała by z rozwagą podchodzić do takich wniosków. Postuluje się 1000 mieszkańców.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

par. 4 p. 2 lit. c oraz par. 15 p. 2 lit. c

Zmniejszenie liczby mieszkańców niezbędnej do złożenia wniosku o rozpoczęcie procedury konsultacyjnej z 7000 do najwyżej 1000 osób dla spraw będących w kompetencji urzędu miasta oraz do najwyżej 500 osób w przypadku dzielnic.
 

 

Uzasadnienie:
Zainteresowanie partycypacją społeczną w Warszawie jest znikome, inicjatywy obywatelskie są zjawiskiem wręcz marginalnym. Warszawiacy, pomimo coraz bardziej rosnącego zainteresowania sprawami miejskimi, nie biorą tych spraw w swoje ręce. Inicjatywy obywatelskie są olbrzymią rzadkością. Uchwała konsultacyjna powinna więc wychodzić nielicznym zaangażowanym społecznie mieszkańcom naprzeciw m.in. poprzez maksymalne ułatwienie uruchomienia konsultacji społecznych na życzenie mieszkańców.
7 tysięczny wymóg liczby podpisów pod wnioskiem o rozpoczęcie konsultacji wydaje się być zaporowy. Nawet zaproponowany przeze mnie próg 1 tys. podpisów może okazać się zbyt wysoki, by faktycznie wnioski o konsultacje wypływające z inicjatywy mieszkańców pojawiały się częściej niż raz na kilkanaście miesięcy.

Przykład obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, którą, by uruchomić, potrzeba zebrać 15 tys. podpisów pokazuje, jak skuteczną barierą jest wysoka liczba wymaganych podpisów - w ciągu wszystkich lat obowiązywania obywatelskiej inicjatywy, wniosku wypływającego bezpośrednio od mieszkańców nie było przecież ani jednego.

 

Oprócz tego paragraf powinien zostać rozszerzony o możliwość złożeniu wniosku przez grupę co najmniej 15 organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Warszawie. Nie widzę powodu, dla którego osoby poświęcające się na co dzień pracy społecznej nie powinny być uwzględnione w uchwale. Taki zapis byłby formą promowania działalności w organizacjach pozarządowych w ogóle.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

par. 7

Wprowadzenie zapisu o automatycznym przekazaniu złożonego przez mieszkańców wniosku o rozpoczęcie konsultacji do realizacji, obowiązującego przez rok od wejścia uchwały w życie. Procedurę konsultacyjną można by wstrzymać wyłącznie z inicjatywy Rady Warszawy lub dzielnicy.
Po roku obowiązywania uchwały powyższe zasady przestałyby obowiązywać, zostałyby zastąpione przez obecnie proponowane.

 

Uzasadnienie:
Mieszkańcy Warszawy składający wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinni mieć pewność, że ich wysiłek włożony w spełnienie wymogów do złożenia wniosku nie zostanie wyrzucony do kosza jednym machnięciem ręki zarządu dzielnicy czy prezydenta, a potem rady. Tryb przeprowadzania konsultacji powinien być  jak najbardziej zachęcający mieszkańców do udziału, dający duże prawdopodobieństwo, że ich wniosek nie zostanie ot tak sobie olany. Obecnie proponowane rozwiązanie jest prawdopodobnie dużą barierą dla inicjatywy oddolnej - wymaga dużo wysiłku od mieszkańców by złożyć wniosek, oraz daje zbyt łatwą możliwość zignorowania tegoż wniosku. Automatyzm uruchomienia konsultacji oraz utrudnienie ich zatrzymania to propozycja zapewnienia pewnej równowagi między wysiłkiem mieszkańców oraz wysiłkiem władzy.

Rozwiązanie miałoby charakter czasowy - byłby to swego rodzaju okres testowy. W ciągu roku okazałoby się w praktyce, czy konsultacyjny głos mieszkańców jest faktycznie taki groźny, że rozsadziłby budżet miasta i czy mieszkańców rzeczywiście należy chronić przed ich własną głupotą - "bo a nuż ludziom zachce się nonsensownie konsultować kwestię zabudowy pl. Defilad".

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 4 pkt. 1
Wyrażenie „przepisy ustaw” zamienić na „przepisy prawa”
 

§ 4 pkt. 2 lit. c. tiret 4
Zamienić „7000 mieszkańców” na „1000 mieszkańców”; od słowa „posiadających.” do końca zdania skreślić
 

§ 4 pkt. 2 lit. c. dodać tiret 5
„Koalicji co najmniej 5 organizacji pozarządowych działających na terenie m.st. Warszawy, która przedstawi, co najmniej 500 podpisów mieszkańców”

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 5
Wyrażenie „występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały” zamienić na „podejmuje uchwałę w sprawie przeprowadzenia konsultacji”

 

§ 6 ust. 2
Dodać podpunkt „szacunkowy koszt przeprowadzenia procesu konsultacji”

Rozdział 3 Tryb prowadzenia konsultacji

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Uchwała Rady par. 9 ust.1 stanowi ,że

„Konsultacje rozpoczynają się z chwilą podjęcia przez Prezydenta m.st. Warszawy decyzji o przeprowadzeniu konsultacji”.

 

natomiast

 

projekt Zarządzenia stanowi w par. 8 ust.4 że „Opublikowanie ogłoszenia jest równoznaczne z rozpoczęciem konsultacji”

 

Sugeruję nadanie np.: następującego brzmienia par. 9 ust. 1 Uchwały:

„Konsultacje zaczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia będącego decyzją Prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzeniu konsultacji”

Maciej (niezweryfikowany)

Choć dodanie zastrzeżenia dot "szczególnie ważnych przyczyn" w § 9.3 samo w sobie budzi wątpliwości, w przypadku jego zachowania, powinien być poddany nieprzekraczalny dolny próg czasu trwania konsultacji - 14 dni. W obecnej formie zapis ten może prowadzić do nadużyć.

Jan (niezweryfikowany)

Maciej ma rację formułując zastrzeżenia, co do § 9 pkt 3 (Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 21 dni, chyba że szczególnie ważne przyczyny uzasadniają przeprowadzenie konsultacji w krótszym czasie.), ponieważ przepis w takim brzmieniu stworzy lukę. Jednakże pomysł ustalenia bezwzględnego progu w czasie trwania konsultacji na 14 dni, w moim odczuciu, jest sprzeczny z jego duchem.

Przepis taki jest potrzebny, jednakże potrzebna jest sankcja - Rada m. st. Warszawy lub Prezydent m. st. Warszawy powinny być zobligowane do podania w określonym (np. 14 dniowym) terminie pisemnego uzasadnienia przeprowadzenia konsultacji w czasie krótszym niż przewidziane 21 dni.

Uważam, że byłby to ważny ukłon w stronę społeczeństwa obywatelskiego.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

 

Wymóg konsultacji przez internet - moim zdaniem, jeśli konsultacje nie będą każdorazowo dostępne - RÓWNIEŻ - przez internet, nadal duża grupa społeczna będzie pozbawiona możliwości wzięcia w nich udziału. Chodzi mi przede wszystkim o ludzi z mojej grupy, czyli dużo pracujących, podróżujących służbowo, posiadających dzieci. My naprawdę bardzo chętnie się wypowiadamy w internecie, bo jest to dla nas naturalny sposób komunikacji.
Przyznam, ze dotychczas nie brałam udziału w żadnych konsultacjach czy ankietach przeprowadzanych przez miasto lub Państwo, bo albo o nich nie wiedziałam albo przeprowadzali je Państwo po domach w godzinach kiedy ludzie pracują.
 

 

Przy okazji pragnę nadmienić, że konsultacje przez internet pozwoliłby również na wzięcie udziału osobom niepełnosprawnym, kobietom zajmującym się dziećmi w domach, osobom które maja problem z poruszaniem się, itd. Im więcej możliwości komunikowania się zdalnego, tym lepiej - szybciej, taniej, można dotrzeć do większej grupy osób.

Anonim

2. Jeżeli w ramach konsultacji przewidziane jest otwarte spotkanie z mieszkańcami, informację o jego miejscu i terminie podaje się do publicznej wiadomości co najmniej na 10 dni przed przewidywanym terminem spotkania.

 

Proponujemy wydłużenie do co najmniej 21 dni.

10 dni brzmi szczególnie  niebezpieczne w kontekście wakacji.

 

3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 60 dni kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy, o której mowa w § 19 oraz na stronie internetowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnej za konsultacje, o ile posiada stronę internetową, oraz poprzez udostępnienie w jej siedzibie.

 

4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości, przynajmniej publikując na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy oraz stronie internetowej komórki odpowiedzialnej za konsultacje, o ile posiada stronę internetową.

 

Raport nie powinien ukazywać się po podjęciu decyzji przez właściwe organy w konsultowanej sprawie, ale przed nimi, lub równocześnie z nimi.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 11
Proponujemy, aby oprócz pełnej wersji raportu z przeprowadzonych konsultacji udostępniać również jego skróconą wersję.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół ds. konsultacji społecznych POLSKIEGO TOWARZYSTWA SOCJOLOGICZNEGO

 

Par. 9 ust. 3. Określony w uchwale czas trwania konsultacji nie mniejszy niż 21 dni jest za krótki. Z doświadczenia wiemy, że urzędnicy traktują ten zapis dość literalnie i dla nich oznacza to po prostu 21 dni, a konsultacje społeczne są procesem, który powinien być rozłożony czasie, po by objąć nim jak najwięcej interesariuszy. Inaczej mamy do czynienia z manipulacją władzy nie rozumiejącej demokratycznego charakteru polityki publicznej... 

 

Postuluje się  przedłużeniem minimalnego czasu  trwania konsultacji do  co najmniej 6 tygodni .

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

§ 9 ust. 3 Czas trwania konsultacji nie powinien być krótszy niż 21 dni, chyba że szczególnie ważne przyczyny uzasadniają przeprowadzenie konsultacji w krótszym czasie."

 

Należy zdefiniować co to są szczególnie ważne przyczyny. Zapis obecnie można interpretować do woli, i na jego podstawie procedurę konsultacyjną w sprawie, którą władze miasta życzyłyby sobie storpedować można swobodnie skrócić choćby nawet do 24 godzin.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

par. 11 i par. 18

Proponowany zapis konkluzji konsultacji jest zbyt skromny. Uchwała oraz zarządzenie Prezydent powinny określać standardy, które powinien spełniać raport z konsultacji. W uchwale powinien być zapisany obowiązek odniesienia się jednostek miejskich, których konsultacje dotyczą, do głosu strony społecznej.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

Tytuł rozdziału zamienić na „Konsultacje przeprowadzane przez m.st. Warszawa”

§ 9 ust. 2
Dodać punkt 7) „budżet przewidziany na proces konsultacji”
Dodać punkt 8) „grupę docelową objętą procesem konsultacji”

§ 11 ust. 3
Zamienić termin „60 dni kalendarzowych” na „45 dni kalendarzowych”

Rozdział 4 Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Par. 15 pkt 2) c) tiret drugi.

Konsultacje przeprowadza się na wniosek „jednostki niższego rzędu działającej w dzielnicy m.st. Warszawy".

 

Proponuję brzmienie „na wniosek jednostki niższego rzędu działającej w danej dzielnicy m.st Warszawy, w obszarze działania tej jednostki".

 

Zwracam uwagę, że rady osiedli uprawnione są działania w obszarze rady osiedla i moim zdaniem w takim obszarze winny oddziaływać w zakresie konsultacji Trudno żeby rada osiedla np. dzielnicy Muranów składała wnioski konsultacyjne w sprawie np.: Jazdowa. Jeżeli będą zainteresowani sprawami Jazdowa winni działać w ramach kolejnej grupy tj. 1 % mieszkańców dzielnicy. Warto też dodać słowo „danej” dzielnicy… abyśmy nie mieli absurdalnych sytuacji, że rada osiedla z Mokotowa wnioskować będzie do Śródmieścia i odwrotnie.

Maciej (niezweryfikowany)

 § 15 powinien dopuszczać również mieszkańców sąsiadujących dzielnic do wnioskowania o przeprowadzenie konsultacji. Dzielnice Warszawy nie są otoczone fosami i zasiekami, a z inwestycji realizowanych na ich terenie korzystają również osoby z otoczenia. Próg wymaganej liczby podpisów powinien przy tym pozostać bez zmian (1% mieszkańców jednej dzielnicy).

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez FUNDACJĘ PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”

 

§ 12
Obecny zapis wyklucza z udziału w konsultacjach w danej dzielnicy osoby z nią związane, choć mieszkające w innej części miasta (np. lokalni przedsiębiorcy, młodzież ucząca się). Wydaje nam się, że możliwe byłoby pozostawienie zapisu z §1, bo wierzymy, że w tego typu konsultacjach wypowiadać będą się osoby naprawdę związane z danym obszarem.

 

Alternatywą byłoby rozszerzenie zapisu w następujący sposób: „(…) mieszkańcy tej dzielnicy
m.st. Warszawy oraz inni jej użytkownicy”

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 15 pkt. 1
Wyrażenie „przepisy ustaw” zamienić na „przepisy prawa”

 

§ 15 pkt. 2 litera c tiret 3
„1% mieszkańców dzielnicy” zamienić na „200 mieszkańców”; od słowa „posiadających” skreślić

 

§ 15 pkt. 2
Dodać podpunkt – „inicjatywy dwóch organizacji pozarządowych działających na terenie dzielnicy, po zebraniu co najmniej 100 podpisów mieszkańców”

 

§17 ust. 2
Dodać podpunkt „szacunkowy koszt przeprowadzenia procesu konsultacji”

Rozdział 5 Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy

Marta Kalisz (niezweryfikowany)

Wpisałam uwagę na forum ogólnym, ale widzę, że tu jest na nią odpowiednie miejsce - pozwalam więc sobie przekleić:

 

Moim zdaniem w paragrafie 19 pkt 2 powinien być dodany zapis, że na tej stronie pojawia się też informacja o tym jakie decyzje podjęto po konsultacjach.

 

Np. przeczytałam podsumowanie konsultacji o zmianie organizacji ruchu na ulicy Strąkowej, ale nie wiem jaka została w końcu podjęta decyzja i nie wiem, gdzie znaleźć taką informację.

 

Interesowałam się też konsultacjami na temat pomysłów na ożywienie Chłodnej, w podsumowaniu znalazłam informację o tym, gdzie zostaną przekazane ich wyniki, ale nie wiem, co z tego wynikło. Jakie pomysły postanowiono zrealizować? Jest tam informacja o stworzeniu "spójnego harmonogramu wydarzeń oraz ustalenia zakresu organizowania imprez", czy taki harmonogram stworzono? Co zawiera? Chciałaby  takie rzeczy wiedzieć, skoro brałam czynny udział w tych konsultacjach na ten temat :)

 

Maciej (niezweryfikowany)

Na platformie powinny też być umieszczane informacje o realizacji przedmiotu konsultacji, tak by można było zweryfikować, na ile sposób rozpatrzenia wniosku pokrył się z rzeczywistymi działaniami.

Anonim

Koniecznie ostateczna decyzja lub wprowadzone w życie pomysły powinny się tu znaleźć. Teraz trudno do tego dotrzeć gdziekolwiek, a jak ktoś brał udział w konsultacjach, to chciałby wiedzieć na czym stanęło.

Powinien być dodany taki zapis, że osoba odpowiedzialna za konsultacje np w dzielnicy jest zobowiązana opublikować informację o podjętych decyzjach niezwłocznie po ich podjęciu.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl przez Zespół "Fundacji Dobrych Rozwiązań"

 

§ 19 ust. 2
Dodać pkt. 4) „raporty z realizacji celów konsultacji”