nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej?

Czas trwania: 
pon, 06/06/2022 (Cały dzień) - wt, 12/07/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym dla Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

Więcej informacji o planie.

 

Więcej informacji o planie

 

Obszar objęty opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Michałowa i Szmulowizny w rejonie ulicy Objazdowej ma powierzchnię około 38 ha. Położony jest we wschodniej części dzielnicy Pragi-Północ, pomiędzy ulicą Kawęczyńską i biegnącymi na nasypach liniami kolejowymi, oddzielającymi Michałów od dzielnicy Targówek i Dzielnicy Pragi-Południe.

 

 

To jeden z ostatnich zwartych obszarów dawnej zabudowy w Warszawie i miejsce szczególne w historii naszego miasta. Zachowała się na nim oryginalna przedwojenna architektura i atmosfera starej Warszawy – zabytkowe stylowe kamienice, dawna fabryka sprężyn „Drucianka” i 100-letni budynek spichlerza dawnego Młyna Michla. To właśnie w zakładach przemysłowych „Drucianki” rodzi się polski ruch robotniczy. W sąsiedztwie obszaru, przy ulicy Kawęczyńskiej znajduje się największy kościół przedwojennej Warszawy – Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego z kompleksem zakonnym, a zaledwie parę kroków dalej zabytkowa zajezdnia tramwajowa. Inne ciekawe miejsce w pobliżu, to zespół szkół przy ulicy Otwockiej 3. Przed wojną były tu cztery szkoły, a po wojnie pierwsza siedziba warszawskiego ratusza.

 

Podstawowe założenia planu

 

Plan miejscowy jest sporządzany, żeby:

 • zachować i ochronić szczególne wartości zabytkowe tej części Pragi, jej układ urbanistyczny, budynki oraz inne obiekty,
 • wypracować szczegółowe wytyczne, które pomogą uporządkować i uzupełniać kwartały istniejącej zabudowy,
 • rozwijać obecne funkcje mieszkaniowe, usługowe, społeczne, kulturalne i oświatowe,
 • zachować i ochronić istniejącą zieleń oraz dać możliwość uzupełniania obszaru o nowe skwery, zieleńce, ogródki, trawniki i zadrzewienia,
 • ustalić wskaźniki parkingowe,
 • określić zasady modernizacji, budowy i rozbudowy lokalnego systemu komunikacyjnego,
 • utworzyć powiązania przestrzenne z dzielnicami Targówka i Pragi-Południe oraz odnowić powiązania z środkową częścią Pragi-Północ (ciąg ulic Kawęczyńska – Ząbkowska),
 • stworzyć formalno-prawne podstawy do wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę.

 

Ponowne, częściowe wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu wynika z rozpatrzenia uwag zgłoszonych po jego pierwszym wyłożeniu i konsultacjach społecznych na początku 2022 roku. W związku z wydanymi decyzjami administracyjnymi, do planu zostały wprowadzone korekty dotyczące układu komunikacyjnego oraz parametrów zabudowy i zagospodarowania terenów po dawnych zakładach przemysłowych „Drucianka”.

 

Ponownemu, częściowemu wyłożeniu do publicznego wglądu podlegają wyłącznie wyróżnione części rysunku i tekstu planu.

 

Konsultacje społeczne trwają od 6 czerwca do 12 lipca 2022

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w osobnych kartach):

 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku między 8 a 16.

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyskusji on-line 14 czerwca (wtorek) o 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu we wtorki 14 i 21 czerwca w godzinach 13 – 16 pod numerem telefonu 22 325 81 08

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 12 lipca 2022

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Możesz złożyć uwagi tylko do tych części, które są teraz wykładane!

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!