nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem? Zbieranie wniosków do działki nr 28

Czas trwania: 
śr, 20/10/2021 (Cały dzień) - śr, 10/11/2021 (Cały dzień)

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków dla działki ewidencyjnej nr 28 z obrębu 1-05-52. Działka ta stanowi część planu miejscowego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak można urządzić tę okolicę. Regulacje zapisane w planie ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice i place. Przesądzają również o przebiegu sieci infrastruktury czy sposobie urządzenia terenów zieleni, na przykład parków i skwerów.

 

Jeśli masz pomysł związany z tym terenem, teraz jest czas, żeby to zgłosić. 

 

Więcej informacji o tym terenie

 

30 listopada 2020 do Urzędu m.st. Warszawy wpłynął wniosek skierowany do Prezydenta m.st. Warszawy: doprowadzić do normalizacji stan prawny działki ew. nr 28 z obrębu 1-05-52. Działka znajduje się przy ul. Biedronki 14 i ma 2019 m2 . Jako jedyna w tym rejonie znajduje się poza granicami planu miejscowego. Analiza to potwierdziła. Uznaliśmy, że należy ją włączyć do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem. Objęcie tej działki planem miejscowym umożliwi właścicielowi jej zabudowę.

 

 

Działka nr 28 z obrębu 1-05-52 była wcześniej objęta  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rejonu Wilanowa Wschodniego Niskiego z 2002 roku. Znajdowała się na  terenie oznaczonym w planie miejscowym symbolem 19 MN z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem z 2003 unieważnił takie zapisy planu miejscowego.

 

Nieruchomość przy ul. Biedronki 14 znajduje się na obszarze Wilanowskiego Parku Kulturowego. W takim przypadku zgodnie z  art. 16 ustawy z 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego. Na obszarze parku kulturowego zawiesza się postępowania o wydanie warunków zabudowy do czasu uchwalenia planu miejscowego.

 

26 sierpnia 2021 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę Nr LIII/1614/2021, która zmienia uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia Pałacu Wilanowskiego z Morysinem. I powiększyła obszar planu. Dlatego teraz uzupełniamy procedurę sporządzania planu o etap zbierania wniosków do działki nr 28 z obrębu 1-05-52.

 

Konsultacje społeczne trwały od 20 października do 10 listopada 2021 roku

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

 

Możesz złożyć wniosek do planu do 10 listopada 2021 roku

 

Wzór wniosku:

 wniosek do planu do wypełnienia odręcznego

 wniosek do planu do wypełnienia na komputerze

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

 
Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto wyrazić swoją opinię i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć wniosek do planu?
 
  • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
  • osobiście – w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  
 
Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.
 
Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.
 
Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!