nagłówek strony
-A A +A

Projekt "Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie"

 

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy od czerwca 2009 roku do kwietnia 2011 roku realizowało projekt „Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie” dzięki wsparciu udzielonemu przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

 

Projekt realizowany był przy współpracy z partnerem norweskim, który posiada duże doświadczenie w podejmowaniu decyzji wypracowanych w oparciu o mechanizmy demokracji partycypacyjnej. Norweskie doświadczenia oraz opracowane przez partnera „dobre praktyki” zostały wykorzystane przy wdrażaniu poszczególnych działań.

 

Warszawa jest miastem o największej liczbie ludności w Polsce, posiada także najwyższy ze wszystkich polskich miast budżet, przeznaczony na inwestycje finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Powoduje to znaczne zwiększenia liczby przedsięwzięć związanych z rozwojem usług i infrastruktury podstawowej. Ich realizacja przez miasto wpływa na poprawę warunków życia, jednakże często budzi wątpliwość lub sprzeciw mieszkańców, co może skutkować powstawaniem konfliktów społecznych i w konsekwencji opóźnieniami w realizacji lub wstrzymaniem zaplanowanych działań. Powstawaniu konfliktów społecznych można zapobiec, przeprowadzając na etapie opracowania projektu konsultacje społeczne, pozwalające z jednej strony zaangażować społeczność lokalną we współtworzenie polityki rozwoju miasta, z drugiej wypracować konsensus w zakresie sposobu realizacji danego przedsięwzięcia.

 

W odniesieniu do sformułowanego problemu stworzono strategię projektu, która obejmowała przeprowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do urzędników samorządowych, poprawiających ich kompetencje w zakresie prowadzenie konsultacji społecznych, przeprowadzenie działań informacyjnych skierowanych do mieszkańców miasta, podnoszących ich wiedzę w zakresie możliwości uczestnictwa w konsultacjach i ich celu oraz stworzenie narzędzia informatycznego, wspomagającego prowadzenie konsultacji z mieszkańcami (Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych). Beneficjentami bezpośrednimi projektu byli urzędnicy samorządowi zajmujący się problematyką konsultacji społecznych, natomiast beneficjentami pośrednimi mieszkańcy m.st. Warszawy i okolic.

 

 

Cele projektu:

 

  • zwiększenie partycypacji społecznej mieszkańców Warszawy w zarządzaniu miastem i dzielnicą zamieszkania
  • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie komunikacji społecznej i konsultacji społecznych
  • rozwój dialogu społecznego w Warszawie

 

 

Działania podejmowane w ramach projektu:

 

  • realizacja szkoleń dla urzędników samorządowych w zakresie komunikacji i konsultacji społecznych oraz studiów podyplomowych w zakresie mediacji i negocjacji
  • przeprowadzenie wizyt studyjnych w Oslo dotyczących kwestii związanych z partycypacją społeczną
  • stworzenie platformy internetowej do konsultacji społecznych (www.konsultacje.um.warszawa.pl)
  • organizacja i przeprowadzenie modelowych konsultacji społecznych w każdej z 18 dzielnic Warszawy oraz jednej konsultacji ogólnomiejskiej (konsultacje w każdej z dzielnic dotyczyły innego tematu i przeprowadzone zostały inną metodą - opisy wszystkich konsultacji przeprowadzonych w ramach projektu znaleźć można w odnośnikach poniżej, konsultacje przeprowadzone w ramach projektu zostały też opisane w 'podręczniku dobrych praktyk'.)
  • opracowanie podręcznika ‘dobrych praktyk’ związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem konsultacji społecznych
  • organizacja gry miejskiej promującej partycypację społeczną,
  • organizacja konferencji podsumowującej projekt adresowanej do przedstawicieli władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych z całej Polski

 

 

Więcej informacji o Norweskim Mechanizmie Finansowym można znaleźć tutaj: www.eog.gov.pl