nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I?

Czas trwania: 
czw, 17/06/2021 (Cały dzień) - pon, 09/08/2021 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część I.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o tym planie:

 

Obszar objęty planem obejmuje ok. 83 ha na Targówku i znajduje się w rejonie:

 • ul. Radzymińskiej – od wschodu
 • ul. Niwa, Samarytanka i Gilarskiej – od północy
 • ul. św. Wincentego – od zachodu
 • ul. Kołowej, Handlowej i Gorzykowskiej – od południa

 

 

Z planu jest wyłączony teren między ulicami: Borzymowską, Gościeradowską, Złotopolską i Korzona. Znajduje się on w innym, odrębnym projekcie planu dla północnej części Targówka Mieszkaniowego – część II.

 

Teren objęty planem jest w dużym stopniu zagospodarowany i zabudowany. Przeważa tu zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 1972-1978 projektu  architektów Małgorzaty Handzelewicz – Wacławek i Zbigniewa Wacławka. Są tu też enklawy zabudowy z początku XXI w. W rejonie ul. Kołowej i ul. Remiszewskiej powstała zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. W rejonie ul. św. Wincentego i ul. Samarytanka znajduje się zespół ogródków działkowych.

 

Usługi o charakterze publicznym i komercyjnym rozmieszczone są punktowo w obrębie całego Targówka Mieszkaniowego, głównie w rejonie ul. Trockiej oraz ul. Handlowej. Większym obiektem usługowym na tym terenie jest m.in. Lidl przy ul. Borzymowskiej 26 oraz bazarek przy ul. Trockiej.

 

Na niewielkiej części obszaru sporządzanego planu obowiązują:

 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Gościeradowskiej 18/20,
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości przy ul. Korzona 2.

 

Główne założenia projektowe koncepcji planu:

 • Ukształtowanie atrakcyjnej przestrzeni publicznej w oparciu o ul. Trocką ze szczególnym podkreśleniem rejonu wejść do metra.
 • Ukształtowanie lub uzupełnienie pierzei wzdłuż ważniejszych ulic, wytworzenie wielofunkcyjnych ciągów usługowych uzupełniających zabudowę mieszkaniową.
 • Ukształtowanie powiązań przyrodniczych pomiędzy terenami zieleni.   
 • Zachowanie układu urbanistycznego zespołów mieszkaniowych z lat 70. i 80. XX w., ze szczególnym uwzględnieniem usług publicznych, zieleni towarzyszącej zabudowie oraz ciągów pieszych i pieszo-jezdnych.

 

Konsultacje społeczne trwały od 17 czerwca do 9 sierpnia 2021 roku

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania online.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy
 
Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.
 
Zobacz tekst i rysunek projektu planu (od 17 czerwca 2021)
 Rysunek projektu planu miejscowego (rysunek planu jest zmniejszony, jeśli chcesz zobaczyć go w lepszej jakości – wejdź na stronę BIP, znajdziesz go w załącznikach na dole ogłoszenia)
 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego może zapoznać się również:

 • na wystawie plenerowej przy ul. Trockiej, w okolicach bazarku
 • w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Marszałkowska 77/79, pon.-pt., w godz. 8 – 16

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w czwartki 17 i 24 czerwca oraz 1 lipca w godzinach 9 –12, pod numerem 22 325 81 08
 • na dyskusji on-line 21 czerwca (poniedziałek) o godz. 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z wizją i fonią. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

Nagranie spotkania:

 

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 9 sierpnia 2021

 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

 

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego ul. Marszałkowska 77/79 00-683 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!