nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy po północnej stronie ulicy Ciszewskiego?

Czas trwania: 
czw, 08/09/2022 (Cały dzień) - pt, 21/10/2022 (Cały dzień)

Trwają prace nad planem miejscowym po północnej stronie ulicy Ciszewskiego.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o tym planie:
Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 47 ha w północno-wschodniej części dzielnicy Ursynów. To fragment osiedla Ursynów Północny, które powstało w latach 70. i 80. XX w. według projektu prof. Marka Budzyńskiego. Budynki wielorodzinne o zróżnicowanej wysokości tworzą oryginalne układy uzupełnione usługami komercyjnymi oraz publicznymi jak szkoły czy przedszkola. Charakterystyczną cechą i podstawowym walorem osiedla jest zieleń towarzysząca zabudowie. W latach 90. XX w. wzdłuż zachodniej pierzei al. Komisji Edukacji Narodowej zaczęły pojawiać się nowe budynki o zabudowie pierzejowej.
 
Obszar planu jest dobrze skomunikowany, przylegają do niego ważne drogi w skali miasta: ul. Rodowicza „Anody”, al. Komisji Edukacji Narodowej, ulica Ciszewskiego. Jest on dobrze obsłużony komunikacją publiczną: autobusową oraz I linią metra.
 
 
Głównym celem sporządzenia niniejszego planu jest:
 • określenie zasad zagospodarowania terenu w celu ochrony istniejących terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku towarzyszących zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej oraz ochrony układu urbanistycznego,
 • wytworzenie ogólnodostępnych terenów zieleni urządzonej i sportu powszechnego,
 • uzupełnienie istniejącej zabudowy o zabudowę o funkcjach mieszkaniowych, społecznych i usługowych, z uwzględnieniem gabarytów istniejących budynków z zachowaniem zieleni urządzonej,
 • poprawienie warunków życia mieszkańców m. in. poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i kołowego oraz rozwiązanie problemu miejsc parkingowych.
 
W projekcie planu:
 • ustala się zachowanie i rozwój funkcji usług publicznych i zieleni rekreacyjnej,
 • ustala się zachowanie i ochronę funkcji mieszkaniowej oraz układu zabudowy Osiedla Ursynów Północny z przełomu lat 70. i 80. XX w.,
 • ustala się nowe tereny inwestycyjne pod zabudowę mieszkaniową, usługową oraz parking wielopoziomowy,
 • ustala się ukształtowanie lokalnego centrum usługowo–kulturalnego, sprzyjającego integracji społecznej,
 • dopuszczono rozbudowę i nadbudowę istniejących parkingów w celu poprawienia bilansu parkingowego ,
 • określa się zasady realizacji nowej zabudowy biorąc pod uwagę skalę i charakter zabudowy istniejącej,
 • zachowuje się istniejący obwodowy układu dróg publicznych i uzupełnia go o drogi dojazdowe służące do obsługi terenów, na których zlokalizowane są funkcje publiczne,
 • uporządkowuje się istniejący „wewnętrzny” układ powiązań komunikacyjnych kołowych i pieszych oraz uzupełnia go w celu zapewnienia optymalnej obsługi w obszarze.
 
W celu podniesienia standardu zagospodarowania przestrzeni publicznych określono zasady ich kształtowania, w tym wskazano pierzeje usługowe oraz przestrzenie wymagające szczególnego opracowania. Wzdłuż ulic: Rodowicza „Anody”, al. Komisji Edukacji Narodowej, Herbsta i Jastrzębowskiego ustalono realizację zieleni w formie rzędowych nasadzeń drzew. Wzdłuż ulic ul. Ciszewskiego ustalono realizację przestrzeni służącej rekreacji plenerowej, zagospodarowanej zielenią urządzoną i uzupełniającymi ją obiektami małej architektury.
 
Na tym obszarze Ursynowa Północnego nie obowiązuje obecnie plan miejscowy.
 
Konsultacje społeczne trwały od 14 września do 21 października 2022
Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w oddzielnych kartach):

 

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 16.

 

Planszę z informacjami o planie można również zobaczyć na stronie >>>

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu we wtorki 20 i 27 września w godzinach 13 – 16 pod numerem telefonu 22 325 81 08
 
 • na dyżurze stacjonarnym  w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61) we wtorek 4 października w godzinach 13 – 16

 

 • na dyskusji on-line 29 września (czwartek) o 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 

Sprawdź wcześniej, jak działa ZOOM, zrób test na https://zoom.us/test, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w dyskusji przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 21 października 2022

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj czarno-biały plakat i powieś go na klatce.

Dołącz do wydarzenia na Facebooku >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?
 
Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.
 
Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.
 
Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.
 
Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?
 
Każdy może złożyć uwagi do planu i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 
 
Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.
 
Jak złożyć uwagi do planu?
 
 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?
 
Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.
 
Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta.
 
Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.
 
Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?
 
Udział mieszkańców przewidziany jest w dwóch momentach procedury.
 
Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).
 
Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.
 
Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?
 
Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!