nagłówek strony
-A A +A
O uchwale i zarządzeniu o konsultacjach z mieszkańcami

Czas trwania

sob, 03/11/2012 - 13:00 - pon, 17/12/2012 - 23:55
Prezentowany projekt uchwały stanowi wypełnienie ustawowego obowiązku Rady m.st. Warszawy, wynikającego z Ustawy o samorządzie gminnym oraz postanowień Statutu m.st. Warszawy i statutów dzielnic.

Art. 5a ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (dodany ustawą z 2 lutego 1996 r.) wskazuje, że tryb i zasady konsultacji z mieszkańcami powinny być określone w uchwale rady gminy. Również w §10 ust. 2 Statutu m.st. Warszawy jest mowa o tym, że to uchwała Rady m.st. Warszawy określa zasady, wedle których mogą być przeprowadzane konsultacje z mieszkańcami miasta lub właściwej dzielnicy. Do uchwały Rady m.st. Warszawy określającej zasady konsultacji społecznych odwołuje się również § 9 ust. 2 statutów dzielnic.

 

Do tej pory brak było dokumentu, który regulowałby kwestię prowadzenia konsultacji z mieszkańcami Warszawy, a uregulowanie takie jest niezbędne, nie tylko ze względów wymagań ustawowych, lecz również z powodu rosnącego znaczenia partycypacji społecznej w obszarze działań władzy samorządowej.

 

Ze względu na bardzo skomplikowaną strukturę m.st. Warszawy (wynikającej m.in. z ustawy o ustroju m.st. Warszawy oraz tzw. uchwały kompetencyjnej, tj. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy) projekt tej uchwały nie mógł oprzeć się na wzorcach uchwał innych miast.

 

Wiele ograniczeń, co do zapisów nakładają również akty prawne wyższego rzędu, a przede wszystkim przywoływany art. 5a ustawy o samorządzie gminnym, który pozwala radzie gminy określić jedynie zasady i tryb konsultacji, a grupę docelową konsultacji ogranicza do mieszkańców danej gminy.

 

Ponieważ uchwała Rady Miasta nie jest jednak w stanie precyzować wszystkich zasad w stopniu użytecznym dla urzędników planujących proces konsultacji, niezbędne jest, aby wraz z uchwałą weszło w życie stosowne zarządzenie wykonawcze. Zarządzenie uzupełnia uchwałę, np. dookreśla przebieg akcji informacyjnej. Nie jest ono jednak tylko wskazówką dla urzędników, którzy będą realizować uchwałę, lecz ma być również cennym źródłem informacji dla mieszkańców o tym, w jaki sposób (oraz przez kogo) powinny być organizowane i realizowane konsultacje społeczne.

 

 

Streszczenie uchwały uzupełnionej o elementy zarządzenia:

 

Czym są konsultacje?

Konsultacje społeczne są formą wpływu mieszkańców na decyzje podejmowane przez władze miasta – mają na celu uzyskanie opinii mieszkańców w ważnych dla nich sprawach oraz zwiększenie ich aktywności we wspólnocie samorządowej. Mogą w nich brać udział co do reguły wszyscy mieszkańcy Warszawy.

 

Konsultacje powinny być przeprowadzone na wczesnym etapie prac nad daną kwestią – tak, aby opinie mieszkańców mogły zostać uwzględnione przy podejmowaniu ostatecznej decyzji.

 

Konsultacje mogą przyjąć formę otwartych spotkań z mieszkańcami, zbierania uwag, ilościowych badań opinii publicznej bądź warsztatów projektowych (polegają one na pracy grupy osób wypracowujących propozycje rozwiązań). Możliwe są oczywiście także inne sposoby ich prowadzenia – wybór metody zależy od przedmiotu konsultacji.

 

Kto, kiedy i w jaki sposób inicjuje konsultacje?

Konsultacje społeczne przeprowadzane są w dwóch wypadkach:

  1. w sprawach wymaganych przez przepisy ustaw,
  2. w innych sprawach ważnych dla miasta i należących do zakresu działania władz.

W tym drugim przypadku inicjatywa rozpoczęcia konsultacji może wyjść od:

  • Prezydenta m.st. Warszawy,
  • Rady m.st. Warszawy,
  • Młodzieżowej Rady Warszawy, rady dzielnicy bądź młodzieżowej rady dzielnicy oraz
  • od grupy co najmniej 7000 mieszkańców Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy (w przypadku konsultacji ogólnomiejskich)
  • grupy co najmniej 1% mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy (w przypadku konsultacji dzielnicowych)

 

 

Uchwała umożliwia więc złożenie wniosku o przeprowadzenie konsultacji także mieszkańcom – jest to ważne novum, poszerzające znacznie zakres uczestnictwa mieszkańców Warszawy w życiu publicznym.

 

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji powinien zawierać:

  • opis przedmiotu konsultacji,
  • propozycję formy i terminu konsultacji,
  • uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.

We wniosku muszą się również znaleźć dane osoby reprezentującej wnioskodawców oraz wykaz osób popierających wniosek wraz z ich danymi (imię i nazwisko, adres, PESEL, własnoręczny podpis).

 

Wniosek kierowany jest do Prezydenta, który rozpatruje go w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie przez niego odrzucony, wnioskodawca może odwołać się do Rady Miasta (ma na to 14 dni). Uwzględnienie odwołania przez Radę nakłada na Prezydenta obowiązek przeprowadzenia konsultacji.

 

Kto jest odpowiedzialny za przeprowadzenie konsultacji?

Decyzję o podjęciu konsultacji podejmuje Prezydent miasta – on również określa ich przedmiot, formę, termin oraz określa komórkę odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji (jest nią najczęściej biuro urzędu miasta lub dzielnica).

 

Jednostką odpowiedzialną za koordynację konsultacji z mieszkańcami jest Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. Wspiera ono biura lub dzielnice odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji podczas przygotowań i w trakcie procesu konsultacyjnego.

 

W jaki sposób informuje się o rozpoczęciu konsultacji?

Na Warszawskiej Platformie Konsultacji Społecznych (konsultacje.um.warszawa.pl) publikowane jest ogłoszenie Prezydenta, co jest równoznaczne z rozpoczęciem konsultacji.

 

W jaki sposób przeprowadza się konsultacje?

Po opublikowaniu ogłoszenia Prezydenta rozpoczyna się akcję informacyjną (zajmuje się nią komórka odpowiedzialna za konsultacje). Warto zaznaczyć, że w przypadku organizowania otwartego spotkania z mieszkańcami informacja o nim musi być dostępna co najmniej 10 dni przed jego terminem.

 

Konsultacje powinny trwać co najmniej 21 dni (czas ten można skrócić, jeśli jest to uzasadnione szczególnie ważnymi przyczynami).

 

Po zakończeniu konsultacji sporządzany jest raport, który zawiera najważniejsze informacje o przeprowadzonych konsultacjach. Raport powinien być podany do wiadomości publicznej (m.in. poprzez umieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych) najpóźniej 60 dni od momentu zakończenia zbierania uwag i opinii (w uzasadnionych przypadkach termin ten może być przedłużony, przy czym informacja o tym musi być podana do publicznej wiadomości).

 

W jaki sposób finansowane są konsultacje?

Konsultacje są finansowane ze środków budżetowych komórki odpowiedzialnej za konsultacje.

 

Konsultacje przeprowadzone przez dzielnicę

Zarząd dzielnicy może przeprowadzić konsultacje w sprawach szczególnie istotnych dla dzielnicy. W konsultacjach tego rodzaju biorą udział mieszkańcy dzielnicy.

 

Podobnie jak w przypadku konsultacji ogólnomiejskich, konsultacje prowadzone przez dzielnicę mogą odbyć się zarówno w sprawach wymaganych ustawą, jak również innych należących do zakresu działania dzielnicy. W tym drugim przypadku inicjatywa rozpoczęcia konsultacji może wyjść od: zarządu dzielnicy, rady dzielnicy, młodzieżowej rady dzielnicy lub jednostki niższego rzędu działającej w dzielnicy. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji może złożyć także grupa obejmująca co najmniej 1% mieszkańców dzielnicy (posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy).

Wniosek ma taką samą formę, jak opisany wyżej wniosek o przeprowadzenie konsultacji ogólnomiejskich. Kierowany jest do zarządu dzielnicy, który rozpatruje go w ciągu 30 dni. Jeśli wniosek zostanie odrzucony przez zarząd, wnioskodawca może odwołać się do rady dzielnicy (ma na to 14 dni). Uwzględnienie odwołania przez radę nakłada na zarząd dzielnicy obowiązek przeprowadzenia konsultacji.

 

Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych

Platforma, prowadzona przez Prezydenta miasta, zawiera informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji oraz obecnie prowadzonych konsultacjach, a także raporty z zakończonych konsultacji. Platforma jest dostępna pod adresem konsultacje.um.warszawa.pl.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału w konsultacjach!

 

Stan przedsięwzięcia

w trakcie realizacji

Podmiot odpowiedzialny

Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy

Podmioty realizujące

Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy