nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla nieruchomości przy ulicy Radzymińskiej 227?

Czas trwania: 
pt, 20/01/2023 (Cały dzień) - pt, 10/02/2023 (Cały dzień)

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków do planu miejscowego dla nieruchomości przy ulicy Radzymińskiej 227.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób można budować i przebudowywać budynki, ulice czy place. W planach zapisujemy też, którędy poprowadzić sieć infrastruktury czy jak urządzić tereny zieleni, parki i skwery.

 

Jeśli masz potrzeby lub pomysły związane z tym terenem, teraz jest czas, żeby je zgłosić.

 

Więcej informacji o tym terenie

 

Obszar sporządzanego planu o powierzchni ok. 1,3 ha obejmuje centralną część Targówka na zachód od ulicy Radzymińskiej, pomiędzy ulicami Określoną oraz Blokową. To głównie teren Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego. W północno-zachodniej części obszaru objętego planem znajduje się niezabudowana prywatna działka. Większość gruntów należy do Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

Teren szkoły jest otoczony z trzech stron drogami publicznymi i szpalerami wysokiej zieleni. Budynek szkoły ma dwie kondygnacje i infrastrukturę towarzyszącą: parking, boiska sportowe i zieleń. Z uwagi na rozwój i intensyfikację zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na Targówku rosną potrzeby usług publicznych, w tym oświaty. Powierzchnia budynku Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego jest niewystarczająca. Uczniowie i nauczyciele muszą przemieszczać się i korzystać z trzech różnych lokalizacji. Dlatego należy zwiększyć teren pod funkcje oświaty, aby umożliwić rozbudowę istniejącej Szkoły Podstawowej.

 

Podstawowym zadaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie ustalenie szczegółowych wytycznych, które umożliwią zachowanie i rozwój funkcji oświaty. Ustalenia szczegółowe sprawią, że nowo powstała powierzchnia terenów usług oświaty będzie zagospodarowana na korzyść istniejącej Szkoły Podstawowej nr 84. Nowa inwestycja będzie wpisywała się w charakter istniejącej zabudowy i razem z nią utworzy zwarty i funkcjonalny kompleks szkolny.

 

Konsultacje społeczne trwały od 20 stycznia do 10 lutego 2023

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi  mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie w formie tak zwanego wniosku do planu.

 

Możesz złożyć wniosek do planu do 10 lutego 2023 roku

Wzór wniosku:

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce!

 

Kto może złożyć wniosek do planu?

 

Każdy może zgłaszać swoje potrzeby dotyczące otaczającej przestrzeni, które chciałby, aby zostały w planie uwzględnione. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 

Warto wyrazić swoją opinię i zgłosić propozycje, ponieważ złożone teraz wnioski pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć wniosek do planu?

 

  • pocztą na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
  • osobiście  w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
  • elektronicznie przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego Profilem Zaufanym za pośrednictwem platformy ePUAP  

 

Wniosek złożony w terminie zostanie rozpatrzony przy opracowywaniu projektu planu. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale możesz później sprawdzić podczas wyłożenia projektu planu, czy Twój wniosek został uwzględniony w ustaleniach planu.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?

 

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę. Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu jest przewidziany w dwóch momentach procedury.

 

Po raz pierwszy – zaraz po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd pierwsza propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn. propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!