nagłówek strony
-A A +A

Dla NGO: Konsultacje Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi

Czas trwania: 
wt, 27/07/2021 (Cały dzień) - ndz, 08/08/2021 (Cały dzień)
Zapraszamy do współtworzenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok.
 
Zarząd Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2022 rok, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Samorządu Województwa Mazowieckiego z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 26 lipca do 8 sierpnia 2021
 
Gdzie można zapoznać się z dokumentem?
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący w roku 2021. Jest on dostępny na stronie internetowej https://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy.
 
Twoje zdanie się liczy! Zgłoś priorytetowe zadania publiczne na 2022 rok
Konsultacje społeczne mają przede wszystkim pomóc Samorządowi Województwa w wyborze priorytetowych zadań publicznych w zakresie współpracy Województwa i organizacji pozarządowych w 2022 roku.
 
Uwagi do projektu programu współpracy na kolejny rok mogą w szczególności dotyczyć np.:

1) celów współpracy - § 2 programu,

2) zakresu przedmiotowego współpracy - § 4 programu,

3) form współpracy pozafinansowej - § 6–14 programu,

4) priorytetowych zadań publicznych na 2022 rok - § 15-35 programu,

5) podziału dostępnych środków finansowych z dochodów własnych województwa planowanych na realizację programu – § 43 programu,

6) innych zapisów programu ważnych z punktu widzenia organizacji pozarządowej składającej uwagi i propozycje.

 

13 lipca Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął wstępne założenia do współpracy finansowej w 2022 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim a organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa kwota środków finansowych przeznaczona na dotacje dla organizacji pozarządowych ma zostać zwiększona w stosunku do roku 2021 i wyniesie około 50 mln zł.
 
Jak co roku poza środkami z dochodów własnych województwa, w 2022 roku zadania zlecane będą do realizacji organizacjom pozarządowym ze środków pochodzących z:
1) opłat pobieranych za wydawanie zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości do 18%,
2) dotacji celowych z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
3) Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 
Uwagi i propozycje do projektu Programu współpracy na 2022 rok można składać na formularzu konsultacyjnym od 26 lipca do 8 sierpnia 2021
 
Formularz można przesłać/wypełnić na jeden z wymienionych sposobów:
➢ mailem: dialog@mazovia.pl;
➢ pocztą na adres:
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2022”
 
Jaki jest kolejny krok?
Na podstawie zgłoszonych uwag i propozycji przygotowany zostanie projekt Rocznego programu współpracy województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok, który następnie poddany zostanie konsultacjom społecznym. Konsultacje, zgodnie z harmonogramem prac nad Programem współpracy, przewidziane zostały na miesiąc wrzesień br.
 
Dodatkowe informacje
W przypadku pytań bądź wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych, mail: dialog@mazovia.pl.
Załączniki: 
Plik: Formularz konsultacyjny, rozmiar pliku: 48.51 KB
Pobierz