nagłówek strony
-A A +A

Jak chronić środowisko w Warszawie?

Czas trwania: 
śr, 05/02/2020 (Cały dzień) - wt, 30/06/2020 (Cały dzień)

Trwają prace nad Programem ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021–2024. Będzie on wskazywał kierunki i zakres działań podejmowanych dla ochrony środowiska w Warszawie.

 

Stolica intensywnie się rozwija i ciągle zmienia. W tak dynamicznej sytuacji chcemy skutecznie chronić walory przyrodnicze miasta i dbać o jak najlepszą jakość środowiska, w jakim żyjemy.

 

Cel i główne kierunki działań programu

Nadrzędnym celem, do jakiego dążymy, jest osiągnięcie zrównoważonego i trwałego rozwoju Warszawy poprzez zachowanie istotnych walorów środowiska przyrodniczego, poprawę jego stanu, poprawę ładu przestrzennego i rozwój infrastruktury ochrony środowiska. Realizacja tego celu będzie miała znaczący wpływ na zdrowie i jakość życia warszawiaków.

 

Cel będzie realizowany poprzez działania pośrednie podejmowane dla poprawy sytuacji w kluczowych obszarach ochrony środowiska:

 1. Jakość powietrza i ochrona klimatu – zapewnienie dobrej jakości powietrza poprzez ograniczenie stężeń zanieczyszczeń do poziomu dopuszczalnego.
 2. Hałas – poprawa klimatu akustycznego miasta poprzez m.in. wspieranie działań zaplanowanych w Programie ochrony środowiska przed hałasem dla m.st. Warszawy, zmniejszających hałas od dróg, tramwajów, kolei, lotnisk, oraz dalsze ograniczanie uciążliwości powodowanej przez kluby i imprezy masowe.
 3. Pola elektromagnetyczne – ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym przekraczającym dopuszczalne poziomy (najważniejszymi źródłami promieniowania w mieście są sieci elektryczne oraz stacje bazowe systemów łączności bezprzewodowej).
 4. Gospodarowanie wodami – dalsza poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w obrębie miasta, zapobieganie deficytom wody, ochrona przed suszą i powodzią w mieście (zwłaszcza w obliczu spodziewanych skutków zmian klimatu) oraz zapewnienie dostępu do wysokiej jakości wody pitnej dla wszystkich mieszkańców miasta.
 5. Powierzchnia ziemi – ochrona powierzchni ziemi przed degradacją m.in. poprzez racjonalne gospodarowanie, zapobieganie zanieczyszczeniu oraz zachowanie jak najlepszego stanu gleby.
 6. Gospodarowanie odpadami – zapobieganie powstawaniu odpadów, zapewnienie osiągnięcia w mieście określonych poziomów przetwarzania odpadów oraz minimalizacja negatywnego oddziaływania systemu gospodarki odpadami na jakość życia mieszkańców.
 7. Zasoby przyrodnicze i bioróżnorodność – ochrona i rozbudowa struktury przyrodniczej Warszawy, zachowanie istniejących zasobów przyrodniczych i ich integralności oraz doskonalenie systemu zarządzania terenami zieleni w Warszawie.
 8. Zagrożenia poważnymi awariami – zapobieganie wystąpieniu poważnych awarii w mieście (nagłych zdarzeń zaistniałych w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których uwalniane mogą być niebezpieczne substancje) oraz eliminacja i minimalizacja ich skutków, jeśli do awarii takich dojdzie.
 9. Świadomość ekologiczna mieszkańców, partycypacja społeczna, edukacja ekologiczna –zwiększanie poziomu wiedzy w zakresie zachowań proekologicznych.
 10. Adaptacja do zmian klimatu – zapobieganie skutkom ekstremalnych wydarzeń pogodowych wpływających na mieszkańców miasta. Jest to obszar horyzontalny, czyli obejmujący większość pozostałych elementów Programu, w tym: działania w zakresie gospodarki wodnej (zapobieganie powodziom i suszom, zwiększanie retencji wód w mieście), poprawa jakości powietrza (zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii i uniezależnianie systemu energetycznego od warunków atmosferycznych), ochrona powierzchni ziemi.

 

Jak powstaje program?

Obowiązek opracowania Programu ochrony środowiska wynika z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Zakres dokumentu będzie zgodny z tą ustawą oraz z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony środowiska, które przygotowało Ministerstwo Środowiska.

 

Biurem koordynującym prace nad Programem jest Biuro Ochrony Środowiska, jednak w jego przygotowanie zaangażowane są też inne biura, m.in. Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biuro Polityki Mobilności i Transportu, Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej  oraz zewnętrzni eksperci – specjaliści w zakresie polityki ekologicznej, zarządzania ochroną środowiska i ochrony środowiska.

Projekt Programu powstaje w kilku głównych etapach:

 1. przygotowanie diagnozy stanu, zagrożeń oraz trendów zmian jakie zachodzą w środowisku Miasta,
 2. określenie celów oraz kierunków działań, które pozwolą osiągnąć i utrzymać właściwą jakość środowiska przyrodniczego Miasta,
 3. opracowanie systemu wdrażania celów i zadań oraz sposobu monitorowania efektów Programu,
 4. poddanie projektu Programu strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Więcej informacji o Programie ochrony środowiska znajduje się na stronie strategii #Warszawa2030 >>>

 

Konsultacje społeczne podzielone są na 2 etapy:

 1. Konsultacje przed powstaniem programu (od 5 lutego do 30 czerwca 2020)
 2. Konsultacje projektu programu (od 12 października do 2 listopada 2020)

1. etap konsultacji trwał od 24 stycznia do 30 czerwca 2020
2. etap konsultacji trwał do 2 listopada 2020. Więcej informacji >>>

 

Przeczytaj Raport z konsultacji społecznych Programu Ochrony Środowiska

Zestawienie uwag (załącznik nr 1 i 2 do raportu)

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko


 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

1) Weź udział w spotkaniach

 

W lutym, marcu i kwietniu możesz wziąć udział w czterech spotkaniach poświęconych najważniejszym wyzwaniom. Będą to debaty połączone z warsztatami. Odbędą się w Centrum Kreatywności Targowa, ul. Targowa 56.

 

 

 • Różnorodność biologiczna: konieczność czy ekstrawagancja? 3 marca (wtorek), godz. 17:00-20:00

 

 • Przyjazna przestrzeń miasta: jak ją planować? 25 marca (środa), godz. 17:00-20:00 – spotkanie odbędzie się on-line 19 maja (wtorek), godz. 17:00-20:00

 

CZĘŚĆ I

godzina 17:00-17:45 – sesja na YouTube

 

W spotkaniu udział wezmą:

Justyna Glusman – Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

Marlena Happach – Architekt Miasta Warszawy, Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego >>> prezentacja

dr hab. Barbara Szulczewska – Instytut Rozwoju Miast i Regionów >>> prezentacja

dr hab. inż. Zbigniew Karaczun – ekspert Programu ochrony środowiska >>> prezentacja

Anna Cybulko – moderatorka

 •  

CZĘŚĆ II

godzina 18:00 – warsztaty w aplikacji Webex Meetings

 

18:00-18:45 – Miasto jako ekosystem. Błękitno-zielona infrastruktura Warszawy

19:00-19:45 – Zielona infrastruktura jako podstawa kształtowania przestrzeni przyjaznej mieszkańcom

 

 • Jak adaptować Warszawę do zmian klimatycznych? 20 kwietnia (poniedziałek), godz. 17:00-20:00 – spotkanie odbędzie się on-line 17 czerwca (środa) o godz. 17:00

 

CZĘŚĆ I

godzina 17:00-17:45 – debata on-line na YouTube

 

W spotkaniu udział wezmą:

Justyna Glusman – Dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni

prof. Zbigniew Karaczun  ekspert Programu ochrony środowiska >>> prezentacja

Jacek Kisiel  Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej >>> prezentacja

Barbara Rajkowska  Instytut Ochrony Środowiska >>> prezentacja

Anna Cybulko  moderatorka

 

CZĘŚĆ II

godzina 18:00 – warsztaty w aplikacji Webex Meetings*

 

18:00-19:15 – Miejskie wyspy ciepła – inspiracje dla miasta: konkretne potrzeby/pomysły/lokalizacje z udziałem p. Jacka Kisiela – Zastępcy Dyrektora Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej

 • Oazy chłodu  jak zaprojektować atrakcyjną lokalizację
 • Walka z betonozą
 • Zgłaszanie przez mieszkańców propozycji działań zmniejszających uciążliwość wysp ciepła

 

19:30-20:45  Jak retencjonować wodę deszczową na terenie Warszawy? z udziałem p. Barbary Rajkowskiej z Instytutu Ochrony Środowiska

 • Zbieranie wody to moda czy obowiązek?
 • Czy zielony dach to zawsze dobre rozwiązanie? Dlaczego deweloperzy powinni, budując osiedla, wybudować zbiornik zbierający wodę deszczową?
 • Woda deszczowa to cenny zasób – co możemy zrobić, aby ją zatrzymać? Czy dofinansowanie do retencji to konieczność?
 • Retencjonowanie wody, a poprawa mikroklimatu w mieście

 

UWAGA: W warsztatach on-line może uczestniczyć ograniczona liczba osób. Prosimy o przesłanie zgłoszenia do wtorku 16 czerwca, do godziny 10:00 na konsultacje@um.warszawa.pl (z dopiskiem, który warsztat Cię interesuje). Link do warsztatów oraz instrukcję prześlemy w mailu zwrotnym. Jeśli pula zgłoszeń nie zostanie wyczerpana, poinformujemy o tym na czacie w trakcie debaty o 17:00.
 
* Jak wziąć udział w warsztatach na Webex Meetings?
 1. Nie musisz pobierać aplikacji. Sprawdź jednak, czy masz aktualną wersję przeglądarki internetowej

 2. Otwórz link z zaproszenia i kliknij łącze Join from your browser

 3. Wpisz imię/nazwę (pod którymi chcesz wyświetlać się innym uczestnikom spotkania) oraz adres e-mail (nie przychodzi na niego żaden link aktywacyjny)

 4. Autoryzuj możliwość korzystania z mikrofonu i kamery internetowej

 5. Kliknij przycisk Join Meeting

Sprawdź wcześniej, jak działa Webex, zrób test na www.webex.com/test-meeting.html, żeby nic Cię nie zaskoczyło i żeby uczestnictwo w warsztacie przebiegało bez żadnych niespodzianek.

 

2) Uwagi i opinie do powstającego programu zbieramy również poprzez:

 

 • ankietę (do 30 czerwca)
 • pisemnie (Biuro Ochrony Środowiska, adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa)

 

* Jeśli link nie działa, przekopiuj go do przeglądarki (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer wersja minimum 9.0). Jeśli problem będzie nadal występował, proszę pisać na adres: pos@um.warszawa.pl z dopiskiem "Konsultacje POŚ".

 


Jednostka odpowiedzialna: Biuro Ochrony Środowiska
Podstawa prawna prowadzenia konsultacji: