nagłówek strony
-A A +A

Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy (z 11 lipca 2013)

UCHWAŁA NR LXI/1691/2013
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 11 lipca 2013 r.

 

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami m.st. Warszawy

 

          Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) uchwala się, co następuje:

 

Rozdział 1
Zasady ogólne

 

          § 1. W konsultacjach mogą brać udział wszyscy mieszkańcy m.st. Warszawy, chyba że przepisy uchwały lub

przepisy ustawy stanowią inaczej.

 

          § 2. Konsultacje przeprowadza się:
      1) na wczesnym etapie prac nad zagadnieniem poddawanym konsultacjom;
      2) w sposób stwarzający warunki do powszechnego uczestnictwa w nich osób, o których mowa w § 1;
      3) z zapewnieniem rzetelności i kompletności informacji o przedmiocie konsultacji oraz ich szczegółowych

          zasadach i trybie.

 

          § 3. 1. Konsultacje mogą być przeprowadzone w następujących formach:
      1) protokołowanych otwartych spotkań z mieszkańcami;
      2) pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwag;
      3) zbierania uwag w punkcie konsultacyjnym;
      4) warsztatów projektowych będących ustrukturyzowaną pracą grupy osób, prowadzącą do wypracowania

          propozycji rozwiązań;
      5) ankiet samodzielnie wypełnianych przez respondentów, w szczególności wypełnianych przy użyciu internetu;
      6) paneli obywatelskich polegających na regularnym zasięganiu przez dłuższy okres opinii dużej, reprezentatywnej

          grupy mieszkańców;
      7) innych niż określone w pkt 1-6, wynikających ze specyfiki przedmiotu konsultacji.
          2. Konsultacje przeprowadza się w co najmniej dwóch z powyżej podanych form.
          3. W formach konsultacji określonych w ust. 1 dąży się do optymalnego wykorzystania wspomagających je

rozwiązań teleinformatycznych.

 

 

Rozdział 2
Tryb inicjowania konsultacji

 

          § 4. Konsultacje przeprowadza się:
      1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
      2) w innych sprawach należących do zakresu działania m.st. Warszawy:
          a) z inicjatywy Prezydenta m.st. Warszawy,
          b) z inicjatywy Rady m.st. Warszawy,
          c) na wniosek:
              - Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego,

              - Warszawskiej Rady Seniorów m.st. Warszawy,

              - dzielnicowej rady seniorów m.st. Warszawy,
              - Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy,
              - rady dzielnicy m.st. Warszawy,
              - młodzieżowej rady dzielnicy m.st. Warszawy,

              - grupy co najmniej 1.000 mieszkańców m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do Rady

                m.st. Warszawy,

              - co najmniej 40 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

                kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.).

          § 5. Rada m.st. Warszawy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której

opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

 

          § 6. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone w § 4 pkt 2 lit.

c, kieruje się do Prezydenta m.st. Warszawy.
        2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w § 4 pkt 2 lit. c, zawiera:
      1) opis przedmiotu konsultacji;
      2) propozycję formy konsultacji;
      3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
          3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 4 pkt 2 lit. c tiret piąte, zawiera również:
      1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych;
      2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące tych

          osób:
          - imię i nazwisko,
          - adres zamieszkania zgodny z adresem w rejestrze wyborców,
          - własnoręczny podpis.

 

          § 7. Prezydent m.st. Warszawy rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia,

informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

 

 

Rozdział 3
Tryb prowadzenia konsultacji

 

          § 8. Konsultacje przeprowadza Prezydent m.st. Warszawy.

 

          § 9. 1. Konsultacje rozpoczynają się z chwilą opublikowania ogłoszenia Prezydenta m.st. Warszawy o

przeprowadzeniu konsultacji.
          2. Prezydent m.st. Warszawy określa:
      1) przedmiot konsultacji;
      2) formę konsultacji;
      3) termin przeprowadzenia konsultacji i czas ich trwania;
      4) szczegółowy tryb przeprowadzania konsultacji;
      5) komórkę organizacyjną Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji.
          3. Konsultacje trwają co najmniej 21 dni.

 

          § 10. 1. Po zakończeniu konsultacji Prezydent m.st. Warszawy sporządza raport z ich przebiegu.
          2. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać co najmniej informacje o:
      1) komórce organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnej za przeprowadzenie konsultacji;
      2) przeprowadzonej akcji informacyjnej;
      3) działaniach podjętych w ramach konsultacji wraz z omówieniem zastosowanych narzędzi konsultacyjnych;
      4) zebranych opiniach mieszkańców;
      5) sposobie ustosunkowania się Prezydenta m.st. Warszawy do zebranych opinii wraz z uzasadnieniem.
          3. Raport, o którym mowa w ust. 1, powinien być podany do publicznej wiadomości w ciągu 60 dni

kalendarzowych od dnia zakończenia procesu zbierania uwag i opinii poprzez zamieszczenie go na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy, o której mowa w § 19 oraz na stronie internetowej komórki organizacyjnej Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnej za konsultacje, o ile posiada stronę internetową, oraz poprzez udostępnienie w jej siedzibie.
          4. W uzasadnionych przypadkach, wymagających sporządzenia obszernej dokumentacji lub dodatkowych

analiz, termin, o którym mowa w ust. 3, może być dłuższy. Informację o przesunięciu terminu i jego przyczynach należy podać do publicznej wiadomości, przynajmniej publikując na Platformie Internetowej Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy oraz na stronie internetowej komórki odpowiedzialnej za konsultacje, o ile posiada stronę internetową.

 

 

Rozdział 4
Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy

 

          § 11. W sprawach ważnych dla dzielnicy m.st. Warszawy mogą być przeprowadzone konsultacje, w których

uczestniczą mieszkańcy tej dzielnicy m.st. Warszawy.

 

          § 12. Przepisy rozdziałów 3 i 5 stosuje się odpowiednio do konsultacji przeprowadzanych przez dzielnicę m.st.

Warszawy, z zastrzeżeniem przepisów niniejszego rozdziału.

 

          § 13. Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy przeprowadza zarząd dzielnicy m.st.

Warszawy.

 

          § 14. Konsultacje przeprowadzane przez dzielnicę m.st. Warszawy przeprowadza się:
      1) gdy wymagają tego przepisy ustaw;
      2) w innych sprawach należących do zakresu działania dzielnicy m.st. Warszawy:
          a) z inicjatywy zarządu dzielnicy m.st. Warszawy,
          b) z inicjatywy rady dzielnicy m.st. Warszawy,
          c) na wniosek:
              - młodzieżowej rady dzielnicy m.st. Warszawy,

              - dzielnicowej rady seniorów m.st. Warszawy,
              - jednostki niższego rzędu działającej w danej dzielnicy m.st. Warszawy,
              - grupy co najmniej 200 mieszkańców dzielnicy m.st. Warszawy posiadających czynne prawo wyborcze do

                rady dzielnicy m.st. Warszawy,
              - co najmniej 15 organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24

                kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

         § 15. Rada dzielnicy m.st. Warszawy występuje z inicjatywą przeprowadzenia konsultacji w formie uchwały, w której opisuje przedmiot konsultacji oraz uzasadnienie ich przeprowadzenia.

 

         § 16. 1. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, składany przez podmiot lub podmioty określone w § 14 pkt 2 lit. c, kieruje się do zarządu dzielnicy m.st. Warszawy.
          2. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji, złożony przez podmiot lub podmioty, o których mowa w § 14 pkt 2 lit. c, zawiera:
      1) opis przedmiotu konsultacji;
      2) propozycję formy konsultacji;
      3) uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji.
          3. Wniosek o przeprowadzenie konsultacji zgłoszony przez grupę mieszkańców, o której mowa w § 14 pkt 2 lit.

c tiret trzecie, zawiera również:
      1) wskazanie imienia i nazwiska osoby reprezentującej wnioskodawców oraz jej danych kontaktowych;
      2) wykaz osób popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji obejmujący następujące dane dotyczące tych

          osób:
          - imię i nazwisko,
          - adres zamieszkania zgodny z adresem w rejestrze wyborców,
          - własnoręczny podpis.

 

          § 17. Zarząd dzielnicy m.st. Warszawy rozpatruje złożony wniosek w terminie 30 dni od daty jego wpłynięcia,

informując wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia i podając uzasadnienie.

 

 

Rozdział 5
Platforma Internetowa Konsultacji Społecznych m.st. Warszawy

 

      § 18. 1. Prezydent m.st. Warszawy prowadzi w systemie teleinformatycznym Platformę Internetową Konsultacji Społecznych.
          2. Platforma, o której mowa w ust. 1, zawiera co najmniej:
      1) informacje o złożonych wnioskach o przeprowadzenie konsultacji, w tym:

          a) informacje o wnioskodawcy, z tym, że w przypadku grupy mieszkańców m.st. Warszawy nie podaje się ich

              danych, a także danych osób ich reprezentujących,
          b) informacje o sposobie rozpatrzenia wniosku;
      2) informacje o aktualnie prowadzonych w m.st. Warszawie konsultacjach, w tym w szczególności:
          a) informacje o trybie zainicjowania konsultacji,
          b) opis przedmiotu i celu konsultacji,
          c) szczegółowe informacje o terminie, miejscu i formie prowadzonych konsultacji,
          d) dokumentację związaną z prowadzonymi konsultacjami,
          e) w przypadku konsultacji przeprowadzanych przy wykorzystaniu narzędzi teleinformatycznych – bezpośredni

              dostęp do tych narzędzi;
      3) raporty z przebiegu konsultacji sporządzone po ich zakończeniu;
      4) informacje o stanie realizacji działania, będącego przedmiotem konsultacji.

 

 

Rozdział 6
Przepisy końcowe

 

          § 19. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

 

          § 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, publikacji w

Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Stołecznego Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.

 

          § 21. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.