nagłówek strony
-A A +A

FORUM: Zadaj pytanie, wpisz ogólną uwagę lub pomysł!

Czas trwania: 
pon, 05/11/2012 - 09:01 - ndz, 16/12/2012 - 23:58
Masz uwagę ogólną do konsultowanych dokumentów, chcesz zadać pytanie lub podzielić się pomysłami na temat konsultacji społecznych? Zachęcamy do wpisywania ich poniżej.

Na pytania postaramy się odpowiedzieć w przeciągu dwóch dni.

Zamieszczając swój komentarz lub pytanie potwierdzasz, że akceptujesz REGULAMIN.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

W uchwale powinien znaleźć się zapis:

„należy zadbać o partycypację osób narażonych na wykluczenie np. osoby niepełnosprawne, osoby starsze.”

Marta Kalisz (niezweryfikowany)

Moim zdaniem w jednym z dokumentów powinno być zapisane, że na tej stronie pojawia się też informacja o tym jakie decyzje podjęto po konsultacjach.

 

Np. przeczytałam podsumowanie konsultacji o zmianie organizacji ruchu na ulicy Strąkowej, ale nie wiem jaka została w końcu podjęta decyzja i nie wiem, gdzie znaleźć taką informację.

 

Interesowałam się też konsultacjami na temat pomysłów na ożywienie Chłodnej, w podsumowaniu znalazłam informację o tym, gdzie zostaną przekazane ich wyniki, ale nie wiem, co z tego wynikło. Jakie pomysły postanowiono zrealizować? Jest tam informacja o stworzeniu "spójnego harmonogramu wydarzeń oraz ustalenia zakresu organizowania imprez", czy taki harmonogram stworzono? Co zawiera? Chciałaby  takie rzeczy wiedzieć, skoro brałam czynny udział w tych konsultacjach na ten temat :)

 

 

Anonim

Ja mam pomysł, niezwiązany bezpośrednio z tymi dokumentami, ale dotyczący ogólnie konsultacji społecznych:

 

gdyby ludzie mogli się logować na tej stronie przez swoje konto FB tak jak to jest na wielu innych forach, to to by bardzo ułatwiło wpisywanie swoich uwag - i może chętniej by to ludzie robili. Logowanie przez fb umożliwia wiele stron internetowych, też te bardzo poważne.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Witam Państwa.

Bardzo cieszy takie podejście miasta do współpracy z mieszkańcami.
Chciałbym złożyć wniosek, aby można było przesyłać opinie i wnioski w formie mailowej do konsultowanych zagadnień. Jednocześnie aby informować na stronach internetowych, jakie zagadnienia są obecnie konsultowane oraz informować o harmonogramie konsultacji.
Jeśli konsultacje będą realizowane w formie spotkań, to byłoby bardzo dobrze, gdyby można było je śledzić online jak i moc składać wnioski.

PYTANIA PRZESŁANE POPRZEZ profil na Facebooku (Konsultacje społeczne Warszawa)

 

Witam, mam pytanie ws. projektu uchwały. Czy wyniki konsultacji będą wiążące dla Prezydenta? Tzn. czy dopuszczają Państwo możliwość, że Prezydent będzie opiniował projekt danego rozwiązania w sposób inny niż wynika to z przeprowadzonych konsultacji? Czy może być taka sytuacja, w której opinia Prezydenta będzie inna niż mieszkańców. W projekcie uchwały nie ma o tym mowy.

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

Konsultacje społeczne nie są formą podejmowania ostatecznej decyzji, nie są głosowaniem ani referendum. Konsultacje są dialogiem władzy z mieszkańcami, wynik konsultacji jest głosem doradczym – ostateczną decyzję podejmują rządzący i to oni biorą za nią pełną odpowiedzialność. Trudno mówić o jednolitej „opinii mieszkańców”, zazwyczaj głosy ze strony mieszkańców są bardzo różne, dotyczą różnych kwestii, zgłaszane są różnorodne pomysły. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat konsultacji społecznych np. tu: www.konsultacje.um.warszawa.pl/faq i tu: www.konsultacje.um.warszawa.pl/o-konsultacjach.

 

Po zakończonych konsultacjach, na Platformie Konsultacji Społecznych umieszczane są raporty oraz materiały podsumowujące poszczególne konsultacje. W tych podsumowaniach można znaleźć m.in informacje o tym, które uwagi i postulaty zostały wzięte pod uwagę i zostaną zrealizowane, a które z różnych względów nie mogą być zrealizowane.
Trudno też mówić o „opinii Prezydenta” – konsultacje prowadzi i podejmuje na ich podstawie decyzje „właściciel tematu” czyli np. Urząd Dzielnicy, na której terenie ma powstać konsultowana inwestycja lub Biuro, przygotowujące konsultowany dokument.

 

PYTANIE PRZESŁANE MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Jaka jest definicja mieszkańca Warszawy?

Czy są to tylko osoby zameldowane w Warszawie?

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

Mieszkaniec Warszawy definiowany jest jako „osoba stale mieszkająca”, a nie zameldowana, przy czym zamieszkanie jest tu rozumiane jako akt woli, więc nie potrzebny jest żaden dokument potwierdzający ten fakt.

 

Definicja ta oparta jest na opinii prawnej oraz orzecznictwie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu (wyrok z dnia 13 czerwca 2006r., II SA/Op 213/06, LEX nr 475242) stwierdził, że wykładnia celowościowa wskazuje na potrzebę utożsamienia pojęcia „mieszkaniec gminy” z pojęciem „osoby stale zamieszkującej" na obszarze tej gminy. Ponieważ w zasadzie miejsce zamieszkania zależne jest od zamiaru, a więc od woli konkretnej osoby, a o charakterze pobytu decydują również okoliczności faktyczne wskazujące na zamiar rzeczywisty, przeto osoby, które spełniają wymienione przesłanki są mieszkańcami gminy, żadne inne kryteria nie powinny decydować o uznaniu danej osoby za mieszkańca gminy

 

Można tu również przywołać Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z 7 listopada 2011 r.:

Mając na uwadze powyższą argumentację wywiedzioną przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu w wyroku z dnia 13 czerwca 2006r. organ nadzoru stwierdza, że ograniczenie przez Radę Gminy w Czerwonce osób uprawnionych do udziału w konsultacjach do tych, które są stale zameldowane na terenie gminy Czerwonka narusza istotnie prawo, ponieważ pozbawia możliwości udziału w konsultacjach te osoby, które przebywają na terenie gminy Czerwonka z rzeczywistym zamiarem pobytu.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Jeśli zamierzają Państwo odliczać czas konsultacji od dnia publikacji na stronie internetowej dedykowanej tylko konsultacjom, to oddźwięk wśród mieszkańców może być słaby. Czy nie można jednocześnie publikować informacji o starcie konsultacji na stronach dzielnic? W dobie internetu koordynacja tego nie powinna być problemem.

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

Konsultacje rozpoczynają się publikacją na Platformie Konsultacji Społecznych oraz jednocześnie na stronie internetowej komórki odpowiedzialnej za konsultacje (np. dzielnicy). Mówi o tym § 7 ust. 2 oraz § 8 ust. 4 w Zarządzeniu Prezydenta.

 

Nie można też mylić publikacji na stronach internetowych z akcją informacyjną. Kampania informacyjna rozpoczyna się w momencie startu konsultacji i powinna być możliwie szeroka. Mówi o niej § 10 Zarządzenia.

UWAGA PRZESŁANA MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Sugerowałbym wprowadzenie rekomendacji (dobrych praktyk), aby konsultacje społeczne odbywały się w miarę możliwości (i oczywiście w zależności od charakteru problemu) w sposób jak najbardziej interaktywny. Przy okazji warto by zwrócić uwagę, że dobre konsultacje jednego projektu zakładałyby co najmniej 3-krotne spotkanie z mieszkańcami: 1) na etapie planowania warunków przetargu, 2) etap konsultacji planu, 3) etap wdrażania (kiedy to w tzw "praniu" mogą wyjść drobne niedogodności, które warto by było poprawić / zmienić, jak np. brak miejsca do sikania dla dzieci obok palcu zabaw powoduje, że dzieci będą sikały w krzaki, co nie zawsze jest dobrym pomysłem).

PYTANIE PRZESŁANE MAILEM na adres konsultacje@um.warszawa.pl

 

Jaka jest procedura wyboru mieszkańców Warszawy do konsultacji społecznych, tak żeby zagwarantować i demokratyczny wybór i reprezentatywność? W jaki sposób uniknąć niebezpieczeństwa, że w konkretnych konsultacjach będą brać w większości ludzie z jednej grupy tzw. interesu, a inne grupy będą niereprezentowane?

 

 

Odpowiedź Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy:

 

W konsultacjach społecznych może wziąć udział każdy zainteresowany danym tematem mieszkaniec Warszawy.

 

Nie możemy mylić konsultacji społecznych z badaniem opinii społecznej. W konsultacjach społecznych istotny jest dialog między zainteresowanymi stronami. Prowadząc konsultacje społeczne uzyskujemy zatem wynik, który najczęściej nie jest reprezentatywny, ale jest to wynik oparty na opiniach najbardziej zainteresowanych danym tematem mieszkańców. Po stronie urzędu leży stworzenie jak największej liczbie osób możliwości wypowiedzenia się, po pierwsze dzięki szerokiej kampanii informacyjnej, po drugie dzięki wielu różnym formom składania uwag (np. jednocześnie, w ramach jednego procesu:  komentarze on-line, przesyłanie uwag tradycyjną pocztą, spotkania otwarte, warsztaty) oraz odpowiednio długiemu czasowi trwania konsultacji (co najmniej 21 dni).

 

Proszę też pamiętać, że nawet gdybyśmy uzyskali reprezentatywną opinię mieszkańców całej dzielnicy nie moglibyśmy na tej podstawie wnioskować np. o preferencjach mieszkańców, którzy korzystać będą z projektowanego placu zabaw czy nastolatków zainteresowanych programem domu kultury. Najistotniejsze jest więc zebranie opinii najbardziej zainteresowanych danym tematem mieszkańców. Nawet jeśli spotkanie w ramach konsultacji społecznych zgromadzi tylko kilkanaście zainteresowanych osób, może być bardzo owocne, pozwalając przedyskutować wiele ważnych dla konsultowanego tematu kwestii.

 

Nie można też zapominać, że konsultacje społeczne nie są głosowaniem ani referendum, wynik konsultacji jest głosem doradczym, ostateczną decyzję podejmują rządzący i to oni biorą za nią pełną odpowiedzialność. Celem konsultacji jest wypracowanie rozwiązań, które będą uwzględniały potrzeby mieszkańców.