nagłówek strony
-A A +A

Jaki plan miejscowy dla obszaru w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego?

Czas trwania: 
pon, 23/01/2023 (Cały dzień) - pon, 13/03/2023 (Cały dzień)

Trwają prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego.

 

Plan miejscowy to dokument, który określi, jak będzie można urządzić tę okolicę. W Warszawie plany ustalają, w jaki sposób mogą być m.in. budowane i przebudowywane budynki, ulice, place, tworzona sieć infrastruktury, jak mogą zostać urządzone tereny zieleni, czyli np. parki i skwery.

 

Urbaniści i urzędnicy przygotowali propozycję projektu planu miejscowego. Zostanie on wyłożony do publicznego wglądu – to znaczy, że każdy może go zobaczyć w urzędzie i na stronie internetowej (link do projektu planu znajdziesz w opisie poniżej).

 

Jeśli masz propozycje zmian do zaprezentowanego projektu, teraz jest czas, żeby to zgłosić.

 

Więcej informacji o tym planie:

 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Żwirki i Wigury, Rostafińskich i Kulskiego ma powierzchnię ok. 56 ha i leży w północno-zachodniej części Mokotowa. Obejmuje on głównie tereny zieleni – Park Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich i kompleks ogrodów działkowych.

 

Obszar projektu planu sąsiaduje od północy z Polem Mokotowskim, a od południa z zielenią Wyględowa. Całość tworzy rozległy kompleks zieleni w tej części Mokotowa. Od wschodu graniczy on z osiedlem mieszkaniowym Eko Park, od południowego wschodu graniczy m.in. z terenami dawnego Stadionu Gwardii, a od zachodu z zabudową wielorodzinną osiedla Rakowiec oraz kompleksem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

 

W centralnej części obszaru projektu planu znajduje się otwarty, ogólnodostępny teren Parku Cmentarza Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich. Jest to monumentalne rzeźbiarsko-parkowe założenie socrealistyczne, z lat 50. XX wieku, według projektu zespołu pod kierownictwem Bohdana Lacherta oraz Irmy Ignaczakowej, zaś w zakresie zieleni – ogrodnika Zofii Dworakowskiej i architekta Władysława Niemirskiego.

 

Istniejąca zieleń Parku Cmentarza Mauzoleum w dużej mierze zachowała układ oparty o kompozycję promienistych alei parkowych z 1950 roku.

 

Dużą powierzchnię obszaru opracowania zajmują ogrody działkowe. W części północnej zlokalizowany jest Rodzinny Ogród Działkowy „Rakowiec”. Został założony w 1927 i jest obecnie drugim najstarszym wśród warszawskich ogrodów działkowych. W południowo-wschodniej części obszaru planu znajduje się kompleks trzech ogrodów działkowych: „Wiarus”, „Ogrodnik”, „CPN”.

 

W północnej, parkowej części Parku Cmentarza Mauzoleum znajdują się dwa jednokondygnacyjne budynki. Jeden to obiekt trafostacji, a drugi jest zlokalizowany na wygrodzonej działce, wyodrębnionej z parku.

 

Na zamknięciu przedłużenia ul. Księcia Trojdena powstał nowy dwukondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny. Inwestycja została zrealizowana na podstawie decyzji o warunkach zabudowy.

 

Granicami planu objęte są również fragmenty ulic: Żwirki i Wigury (wschodnia część jezdni wraz z ciągiem pieszo-rowerowym), północna część Racławickiej oraz odcinki ulic Rostafińskich i Kulskiego.

 

Na obszarze projektu planu znajdują się pomniki przyrody: aleja lipowa w ul. Żwirki i Wigury, aleja brzozowa na granicy ogrodu działkowego Rakowiec i Osiedla Eko Park oraz kilkanaście pojedynczych drzew w granicach ROD „Rakowiec”.

 

W granicach projektu planu nie ma obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, ale wyłącznie obszary ujęte w gminnej ewidencji zabytków: Cmentarz Mauzoleum Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz Aleja lipowa w ciągu Żwirki i Wigury.

 

Głównym celem sporządzenia  projektu planu jest ochrona terenów zieleni jako elementu przyrodniczego, w tym ochrona przed próbami przekształcenia terenu pod inną funkcję niż zieleń.

 

Konsultacje społeczne trwają od 30 stycznia do 13 marca 2023 roku.

 

Jak można wziąć udział w konsultacjach: 

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć charakter sformalizowany – to znaczy swoje uwagi trzeba zgłosić na piśmie albo podczas spotkania on-line.

 

1. Poznaj projekt planu miejscowego dla tej okolicy

 

Plan miejscowy składa się z dwóch części: tekstu planu (który stanowi treść uchwały rady miasta), oraz rysunku planu (który jest ilustracją do tekstu). Obie te części są nierozerwalnie ze sobą połączone – nie ma sensu czytanie samego tekstu bez patrzenia na rysunek i na odwrót.

 

Zobacz tekst i rysunek projektu planu (otwierają się w osobnych kartach):

Z tekstem i rysunkiem projektu planu miejscowego możesz zapoznać się też w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego, Aleje Jerozolimskie 44, poziom -1, wejście od WOM, od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

 

2. Porozmawiajmy:

 

 • na dyskusji on-line 7 lutego (wtorek) o 17
  • na YouTube – możesz oglądać spotkanie i dyskutować na czacie
  • na platformie ZOOM – możesz zabrać głos w dyskusji z fonią i wizją. Jeśli chcesz skorzystać z tej opcji, napisz na dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl. Link do spotkania oraz instrukcję prześlemy Ci w mailu zwrotnym.

 

 • na dyżurze telefonicznym projektanta planu w poniedziałki 30 stycznia, 6 i 20 lutego w godzinach 14 – 16 oraz w czwartek 2 lutego w godzinach 14 – 16 pod numerem telefonu 22 325 81 08

 

3. Możesz złożyć uwagi do projektu planu do 13 marca 2023 roku

 

Wzór formularza znajdziesz tu: 

 

Jeśli chcesz poinformować swoich sąsiadów – wydrukuj plakat i powieś go na klatce

Dołącz do wydarzenia na Facebooku i zaproś znajomych >>>

 

Czym jest dyskusja publiczna on-line?

 

Tzw. Tarcza 4.0, czyli ustawa wprowadzająca zmiany przeciwdziałające negatywnym skutkom COVID-19 wprowadza możliwość zabierania głosu, zadawania pytań, ale także składania formalnych uwag podczas dyskusji publicznych on-line w czasie konsultacji planów miejscowych.

 

Do tej pory formalne uwagi do planu były składane tradycyjnie, czyli na piśmie – przekazywane drogą pocztową lub osobiście, oraz elektronicznie, za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

Jeśli wybierzesz opcję zgłoszenia formalnej uwagi podczas dyskusji on-line (w praktyce oznacza to, że możesz przesłać uwagę na czacie na YT lub wziąć udział w spotkaniu na platformie ZOOM i zabrać głos), pamiętaj, że musisz podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz adres. Przekażesz je dzwoniąc pod numer telefonu lub przesyłając je na adres e-mail wskazane w trakcie spotkania. Uwaga zostanie rozpatrzona przez Prezydenta m.st. Warszawy, dlatego nie uzyskasz na nią odpowiedzi "od ręki" podczas dyskusji publicznej.

 

Dyskusja on-line umożliwia też zadawanie pytań i zabieranie głosu. Oznacza to, że możesz komentować czy dyskutować bez podawania swoich danych osobowych. Twój głos nie będzie jednak formalną uwagą, ale wciąż Twoja opinia będzie się liczyć.

 

Kto może złożyć uwagi do planu?

 

Każdy może złożyć uwagi do planu  i proponować zmiany, jeśli jego zdaniem powinny zostać wprowadzone w przygotowanym projekcie planu, zanim stanie się on obowiązującym prawem. Wszystkie głosy są tak samo ważne. Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem czy jakiegokolwiek innego fragmentu miasta, czy reprezentuje się tylko własny interes lub potrzeby grupy osób, stowarzyszenia, fundacji itp. Każda sprawa jest indywidualnie rozpatrywana przez autorów planu – urbanistów i architektów, a ostatecznie przez Prezydenta i radnych. 

 

Warto brać udział w dyskusji, ponieważ złożone uwagi pomogą projektantom przygotować lepszy plan.

 

Jak złożyć uwagi do planu?

 

 • podczas dyskusji publicznej on-line (więcej informacji powyżej)
 • mailowo na adres sekretariat.BAiPP@um.warszawa.pl
 • drogą pocztową na adres Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa
 • osobiście w kancelarii głównej m.st. Warszawy, kancelarii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego lub w Wydziałach Obsługi Mieszkańców w dzielnicy
 • możesz skorzystać z umieszczonego w ePUAP formularza ogólnego lub skorzystać z formularza samej uwagi do projektu planu, który jest zamieszczony powyżej.

 

Uwaga złożona w terminie zostanie rozpatrzona. Nie otrzymasz odpowiedzi, ale w Biuletynie Informacji Publicznej publikowany jest wykaz uwag wraz z informacją o tym, jak zostały rozpatrzone przez prezydenta Warszawy.

 

Pod tym linkiem możesz sprawdzić jakie, w świetle przepisów RODO, masz prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w tej sprawie.

 

Co to jest plan miejscowy?

 

Plan miejscowy (czyli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ‒ MPZP) to dokument, który określi, jak będzie można przestrzennie urządzić daną okolicę, dany obszar.

 

Plan jest lokalnym aktem prawa. Tak jak ustawy uchwalane przez Sejm regulują, co można robić (a czego nie można) na poziomie całego kraju, tak w Warszawie plany miejscowe, uchwalane przez Radę Warszawy, ustalają sposób zagospodarowania obszarów na terenie miasta. 

 

Plany miejscowe sporządzają architekci i urbaniści przy wsparciu wielu ekspertów: socjologów, ekonomistów, inżynierów. Plany miejscowe nie są martwymi dokumentami. Ilekroć inwestor występuje o pozwolenie na budowę na obszarze gdzie obowiązuje plan miejscowy, musi przedstawić projekt architektoniczny zgodny z ustaleniami planu. Plany stanowią zatem gwarancję utrzymania ładu przestrzennego w przyszłości.

 

Na jakich etapach możesz włączyć się w tworzenie planu?

 

Udział mieszkańców w sporządzaniu planu musi mieć siłą rzeczy charakter sformalizowany – tzn. swoje potrzeby trzeba zgłosić na piśmie. Taka możliwość przewidziana jest w dwóch momentach procedury.

 

Po raz pierwszy – po tym, jak Prezydent poinformuje o przystąpieniu do sporządzania planu – można składać wnioski do planu. We wnioskach można napisać wszystko, co byśmy chcieli, żeby zmieniło się na obszarze objętym planem (albo pozostało tak, jak jest).

 

Po raz drugi mieszkańcy mogą podzielić się opinią, kiedy już przygotowana jest przez urbanistów i urząd propozycja projektu planu. Wtedy jest on wykładany do publicznego wglądu – to znaczy każdy może go obejrzeć w urzędzie i na stronie internetowej. Wtedy można składać uwagi do planu, tzn.  propozycje zmian do zaprezentowanego projektu.

 

Więcej o planowaniu przestrzennym znajdziesz w broszurze PLAN MIEJSCOWY O co tu chodzi?

 

Ogłoszenie o wyłożeniu tego planu miejscowego znajdziesz też
 
Twoja opinia się liczy!